Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 10 / 19 POSTS
Tudnivalók a végrendeletről

Tudnivalók a végrendeletről

A végintézkedések formai kérdései után sorra vesszük a tartalmiakat, az örökös-, helyettesörökös-, utóörökös-nevezést, az öröklésből kizárást, végül a végrendelet érvénytelenségével, hatálytalanságával, illetve visszavonásával kapcsolatos tudnivalókat. Az örökhagyó a végintézkedésében vagyonáról vagy annak egy részéről szabadon rendelkezhet. A végintézkedéssel ki nem merített hagyatékra a törvényes öröklés szabályai alkalmazandók. A végrendelet értelmezésénél az akarati elv és a favor tes [...]
Végintézkedések

Végintézkedések

A végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítése, a végintézkedés szabadságának elve a magyar jogban hangsúlyos, gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. Az alábbiakban a legfontosabb formai szabályokat ismertetjük, a tartalmi kérdésekre a következő számban térünk ki. Végintézkedés alatt a törvény három jogintézményt ért, a végrendeletet, az öröklési szerződést, illetve a halál esetére szóló ajándékozást. Tekintettel arra, hogy a végintézkedés valójában nem más, mint a tulajdonjogból f [...]
A törvényes öröklés rendje

A törvényes öröklés rendje

Noha jogszabályaink a végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítését emelik ki, öröklésre mégis leggyakrabban a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor, ha nincs végrendelet. A törvényes öröklés évezredes hagyományokon alapul, alapvetően a családi viszonyok által meghatározott öröklési rendet jelenti, és a vagyoni viszonyok igazságos elrendezését hivatott biztosítani. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi változásokra figyelemmel az öröklési rend évezredes szabályai [...]
A hagyatéki eljárásról

A hagyatéki eljárásról

Az élet szükségképpeni része a halál, amelynek feldolgozása mellett megoldandó feladat az elhunyt személy vagyonának sorsa. A jog e kérdésre évezredek óta különös hangsúlyt fektet, a vagyonról ugyanis az életben maradtak kötelesek gondoskodni. Elkövetkező sorozatunkban az öröklési jog néhány fontos intézményét, szabályait mutatjuk be, elsőként a hagyatéki eljárásról szólunk. A hagyatéki eljárás olyan hivatalos ügymenet, amikor az illetékes közjegyző egy személy halálát követően – halottvi [...]
Az építkezés befejezéséről

Az építkezés befejezéséről

Az építkezések jogi befejezésének ideális módja a minőségileg megfelelő és tervek szerint elkészült épület, amely azonban csak akkor válik jogilag is valóssá, ha az állam azt el is ismeri a megfelelő hatósági eljárásokkal. A szabályozás e körben meglehetősen szerteágazó, döntő módon befolyásolja az épület jellege, elhelyezkedése, az általános szabályok mellett a helyi adottságok összessége. A használatbavételi engedély Főszabály szerint egy elkészült épület tényleges használatához annak [...]
Az építési szerződésekről

Az építési szerződésekről

Egy építkezés embert próbáló feladat, ezért különösen fontos a jogok és kötelezettségek megfelelő módon való rögzítése, azaz az építési-kivitelezési szerződés, amely talán segít mérsékelni a hosszú kivitelezés próbatételeit, jogi és gazdasági kockázatait. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezési tevékenységet minden esetben írásbeli szerződésben kell rögzíteni, de más jogszabályi eloírások is vonatkoznak rá. Megszerkesztéséhez vegyük igénybe szakértő személy segítségét. [...]
Tudnivalók a szomszédjogokról

Tudnivalók a szomszédjogokról

Az ingatlanok használata – alapuljon az tulajdonjogon, bérleten, haszonélvezeten stb. – szükségképpen kihat másokra, jellemzően a szomszédokra. A használat kereteinek fundamentuma régi elv, miszerint minden jog határa a másik személy azonos jogának terjedelme. Ezen alapul a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény is, azzal, hogy ettől elsősorban helyi önkormányzati rendeletek tartalmazhatnak eltérő szabályokat. Az ingatlan zavartalan [...]
Lakáshasználat válás esetén

Lakáshasználat válás esetén

A házasság megszűnése esetén talán az egyik legnehezebb kérdés a közös lakás további használatának mikéntje. A házastársi közös lakás fogalma alatt ugyanis az a lakás értendő, amelyben a házastársak együtt laknak, és amelynek használatára akár csak egyiküknek vagy mindkettőjüknek tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati, különösen bérleti joga van. E szabályozás meghaladja a klasszikus tulajdonjogi szemléletet, ugyanis a közös lakás fogalmának célja az otthon megteremtése, ezért lehet jogosu [...]
Válás – házassági vagyonközösség bírósági megosztása

Válás – házassági vagyonközösség bírósági megosztása

Egy házasság válsága és az azt követő válás mind érzelmi, mind jogi szempontból különös és nehéz feladatok elé állítja a feleket. A törvény erejénél fogva a házassági életközösség megszűnése a vagyonközösség megszűnését is eredményezi, amely szükségképpen rendezetlen jogi helyzetek sokaságához vezet. Ettől kezdődően a családjogi rendelkezések erejénél fogva már nem keletkezik közös vagyon, és megnyílik az igény a meglévő közös vagyon megosztására. A helyzet megoldására a törvény több lehe [...]
Az élettársak vagyoni viszonyai

Az élettársak vagyoni viszonyai

Az élettársak vagyoni viszonyait a 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) gyakorlatilag szerződéses viszonyként értelmezi, és akként fogja fel a házasság jogintézményének elsődlegességét vallva. A törvényi szabályozás kettős természetű, az élettársi viszony házassággá fejlődve családjogi intézményként él tovább, házasságkötés nélkül – illetve azonos nemű párok esetén – az élettársi kapcsolat mint szerződéses viszony ítélendő meg, családjogi jelentőségét döntően a kiskorú gyermekek kapcsán nyer [...]
1 2 10 / 19 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop