Úton Európába - szavatossági szabályok változása

Úton Európába - szavatossági szabályok változása

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Az EU jogharmonizáció keretében a szavatossági szabályok is igazodtak az EU követelményeihez, és bevezették a fogyasztói szerződés fogalmát. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a hétköznapok során gyakran felmerülő fogalmakat, amelyek jelentésével nagyjából tisztában vagyunk, holott segítségünkre igazán akkor lehetnének, ha valóban értenénk, mit is takarnak.

 

 

A jogharmonizáció keretében 2003. július 1-jei hatállyal módosultak a Polgári Törvénykönyv fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályai, 2003. szeptember 1-jével pedig életbe lépett a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről. Írásunk a fogyasztói szerződésre vonatkozik, amely ingó dologra (árura) és szolgáltatásra jön létre fogyasztó és olyan személy között, aki/amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

 


n Teljesítés, hibás teljesítés
Kiindulópontul vegyük a teljesítést, azaz egy termék megvásárlását, egy szolgáltatás igénybevételét. Teljesítésnek tehát a szerződésben vállalt szolgáltatás nyújtása akkor minősül, ha azt a szerződés tartalmának megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint teljesítik, és a szolgáltatás a teljesítés időpontjában rendeltetésszerű használatra alkalmas.
Olyan szerződéseknél, amelyekben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak egymásnak (pl. adásvételnél termékért pénzt adunk), a teljesítés hibás, ha a szolgáltatás a teljesítés idején:
- nem felel meg a jogszabályban előírt és a szerződésben (pl. használati útmutatóban) meghatározott követelményeknek,
- ha a hiba szakszerűtlen összeszerelés következménye (akár a szerelést végző, akár a szerelési útmutató hibája miatt). Például ha egy gázboylert az üzembe helyezésre kijelölt telepít, akkor a hibás szerelésért ő felelős, vagy egy lapokból összeállítandó bútor esetén olyan szerelési útmutatót kell mellékelni, amely alapján nem lehet rosszul összeszerelni. Ha mégis, akkor ezért a forgalmazó felel.

nKellékszavatosság
Az eladói (forgalmazói), illetve a szolgáltatást nyújtó pozícióban lévő fél (kötelezett) a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik - ezt nevezik kellékszavatosságnak.
Más eset, ha a szerződéskötéskor a vevő annak ellenére szerződést kötött, hogy ismerte a hibát (tudta, hogy fennáll), vagy azt ismernie kellett (vitathatatlanul látszódott a cserépedényen a máz sérülése, vagy a pulóveren a szál kihúzódása, mégis megvette), mert ilyenkor nincs kellékszavatossági felelőssége a kötelezettnek.
Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyagra vezethető vissza, és az anyag alkalmatlanságára a kötelezett figyelmeztette a jogosultat (a szabó megmondta, hogy a hozott szövet edzőruhának nem alkalmas, de a vevő mégis ehhez ragaszkodott).

n Szavatossági jogok
Milyen szavatossági jogok illetik meg a vevőt - A kijavítás, a kicserélés, az árleszállítás és az elállás (vételár visszakövetelése). A korábbi szabályozás szerint a fogyasztó elsősorban a hiba kijavítását, illetőleg megfelelő árleszállítást kérhetett, míg az áru kicserélését akkor kérhette, ha a hiba nem volt rövid idő alatt (8 napon belül) értékcsökkenés nélkül és a jogosult (vásárló) sérelme nélkül javítható.
Az új szabályozás alapján a fogyasztó már első körben választhat, hogy kijavítást vagy kicserélést kér-e, tehát a kicserélés, mint igény teljesítésének nem feltétele a javíthatatlanság. A fogyasztó akkor is igényelhet cserét, ha az áru javítható, választási lehetősége csak akkor korlátozott, ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a kereskedő készletében), vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne (például egy alkatrészcserével végzett javítás helyetti készülékcsere aránytalan többletköltséget okozhat a forgalmazónak).
Ha a javítás vagy a kicserélés
l lehetetlen (nincs alkatrész vagy ugyanolyan termék), vagy
l aránytalan többletköltséget eredményezne (jóval drágább a csere, mint a javítás), vagy
l ha a kötelezett ezeket nem vállalja, vagy
l megfelelő határidőn belül (törekednie kell arra, hogy legfeljebb 15 napon belül intézkedjen) és a jogosultnak okozott kényelmetlenség nélkül nem tud ezeknek eleget tenni (egy babakocsi javítási határidejének tologatása már elállásra jogosíthatja a vásárlót), akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat (visszakérheti a vételárat). Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

n Határidők
A jogszabály-módosítás előtt és után vásárolt termékek vonatkozásában a szavatossági jogok érvényesítésére mások a határidők.
2003. július 1. előtti vásárlás esetén:
A szavatossági idő a vásárlás napjától (üzembe helyezéstől) számított 6 hónap, tartós használatra rendelt cikk esetében pedig a vásárlás napjától számított 3 év. Ha a kötelező alkalmassági idő ettől eltérő időpontot állapít meg, akkor az a határidő az irányadó.
Ha a 2003. július 1. előtt vásárolt termékkel kapcsolatban a minőségi kifogást szeptember 1. után jelentik be, akkor a kereskedő az alábbi tartalommal köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát átadni a fogyasztónak: fogyasztó neve, címe, áru megnevezése, vételára, vásárlás időpontja, hiba leírása, hiba bejelentésének időpontja, fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, kifogás rendezésének módja (ha erről a bejelentéskor a forgalmazó nem tud nyilatkozni, akkor 3 munkanapon belül köteles azt pótolni), természetesen a jegyzőkönyvről nem hiányozhat a forgalmazó bélyegzője és a felek aláírása sem.
Ha a kereskedő elismeri a hibát, akkor a vásárló választása szerint kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet. Kicserélést akkor kérhet, ha a hiba rövid idő alatt (8 napon belül) nem javítható ki, vagy a javítás értékcsökkenés nélkül nem végezhető el. A javításra az árut átvételi elismervény ellenében kell átvenni (mely a következőket tartalmazza: a fogyasztó neve, címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételi ideje és az az időpont, amikorra a kijavított áru átvehető).
Ha a kereskedő nem ismeri el a hibát, akkor a hibás teljesítést (azt, hogy a hiba oka a vásárlás előtt keletkezett) a fogyasztónak kell bizonyítania. Ennek a bizonyítási kötelezettségének a fogyasztó akár úgy is eleget tehet, hogy például szakvéleményt kér a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (továbbiakban FVF), amely a jegyzőkönyv, az áru és a vizsgálati díj befizetését követően 15 munkanapon belül (indokolt esetben 10 munkanappal meghosszabbítható) köteles a szakvéleményt elkészíteni. A felmerülő költségek a fogyasztót terhelik.

2003. július 1. után vásárolt termékek esetében:
A szavatossági idő fogyasztói szerződéseknél 2 év. Ha a kötelező alkalmassági idő ettől eltérő időpontot állapít meg, az a határidő az irányadó (pl. építőanyagoknál 5, illetve 10 év).
Ha a 2003. július 1. után vásárolt termékkel kapcsolatban a minőségi kifogást szeptember 1. után jelentik be, a kereskedő szintén köteles a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát átadni a fogyasztónak.
A 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével (pl. egyértelmű a nem rendeltetésszerű használat egy mosógépben kimosott és zsugorodott sportcipő esetében) összeegyeztethetetlen. A 6 hónapon belüli hiba esetén a forgalmazó köteles bizonyítani, hogy a hiba (hiba oka) a vásárláskor nem volt a termékben.
Ha a 6 hónapon belül jelentkező hibát elismeri a kereskedő, a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet. A kicserélés azonban csak akkor követelhető, ha a kijavítás lehetetlen, vagy ha a kicserélés nem okoz a forgalmazónak a kijavításhoz viszonyítva jelentős többletköltséget, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, s vagy a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elintézze. Ha sem a kijavítás, sem a kicserélés nem valósul meg, a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a kereskedő a 6 hónapon belül jelentkező hibát nem ismeri el, ő köteles azt bizonyítani, hogy a vásárláskor a hiba (hiba oka) nem volt benne a termékben. Ennek a bizonyítási kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy például a FVF-től kér szakvéleményt.
Amennyiben a kereskedő semmit sem tesz, a fogyasztó a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél tehet panaszbejelentést, illetőleg polgári peres eljárásban érvényesítheti szavatossági igényét.
Ha a 6 hónapon túl jelentkező hibát a kereskedő elismeri, akkor a fogyasztó elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet a már említett feltételekkel.
Ha sem a kijavítás, sem a kicserélés nem valósul meg, akkor a fogyasztó árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a 6 hónapon túl jelentkező hibát a kereskedő nem ismeri el, a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor benne volt a termékben.
A bizonyítás egyik lehetséges módja lehet az, hogy a fogyasztó szakvéleményt kér a FVF-től. Ez esetben a forgalmazó köteles a hiba jellegére vonatkozó álláspontját haladéktalanul írásban átadni a fogyasztónak. Ha a forgalmazó ezt megtagadja, a fogyasztó a forgalmazó telephelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat panasszal.

EGYÉB TUDNIVALÓK
-l Ha a forgalmazó a jegyzőkönyv felvételét megtagadja, célszerű e tényt a Vásárlók Könyvében rögzíteni, majd a másolattal a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél panaszbejelentést tenni.
- A 2003. július 1-je utáni fogyasztói szerződéseknél, a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt kifogást kellő időben bejelentettnek kell tekinteni. A késedelmes közlésből eredő kárért a vásárló felelős (ha a jelentkező hiba ellenére tovább használja a terméket, és emiatt további hibák keletkeznek).
- Szolgáltatás esetén a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.
- Sem az FVF, sem más vizsgáló intézet által kiadott szakvélemény nem kötelező érvényű, de elősegítheti a felek egymás közötti megegyezését.
- A szavatossági vizsgálattal kapcsolatos költségek a vizsgálatot kérőt terhelik.
- Ha jótállási kötelezettség alá eső termékekkel (pl. személygépkocsi, hűtő, tévé stb.) kapcsolatban merül fel minőségi kifogás, és a felek között vita merül fel, a 117/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet hatályban maradásáig továbbra is a jótállásra kötelezettnek (szerviz vagy bolt) kell a szakvéleményt beszerezni - lévén a jótállás időtartama alatt ő köteles bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett, és őt terhelik a minőségvizsgálattal kapcsolatos költségek.
- A jótállási kötelezettség körében eladott termékeknél a szavatossági idő is a vásárlás napjától számít. Azaz párhuzamosan telik a szavatossági és a jótállási határidő, azzal, hogy a jótállási határidő letelte után a vásárló már csak szavatossági igényt érvényesíthet. Ekkor viszont a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba (oka) a vásárlást megelőzően már benne volt a termékben, és az nem rendeltetésellenes használat miatt következett be.
- Ha a forgalmazó nem fogadja el a szakvéleményt, a fogyasztó a peren kívüli megegyezés érdekében a Békéltető Testülethez (1000 Ft eljárási díj ellenében eljár, maximum 60 napon belül határozatot hoz, a panaszt és az ajánlást nyilvánosságra hozhatja), vagy a bírósághoz fordulhat.
- További információk az FVF honlapján (www.fvf.hu), például letölthető formanyomtatvány a forgalmazók részére a fogyasztói kifogás felmerülésekor kötelezően felveendő - Jegyzőkönyv"-re.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Széllkapu függőkerttel, találkozóhelyekkel

A 2013-ban kezdődött Millenáris projekt befejezéseképpen megnyílt a budai Széllkapu mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel, amely az elhanyagolt telket hivatott revitalizálni. Az új fővárosi zöldfelületen 355 előnevelt fát telepítettek, létrehoztak egy 700 négyzetméteres, vízinövényeknek otthont adó tavat, és kialakítottak egy új mélygarázst is. A 2013-ban kezdődött Millenáris projekt befejezéseképpen megnyílt a budai Széllkapu mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel, amely az elhanyagolt telket hivatott revitalizálni. Az új fővárosi zöldfelületen 355 előnevelt fát telepítettek, létrehoztak egy 700 négyzetméteres, vízinövényeknek otthont adó tavat, és kialakítottak egy új mélygarázst is. A fenntarthatóság érdekében elsősorban honos, a városi klímát és az ökológiai adottságokat jól tűrő fákat és cserjéket, illetve úgynevezett stressztűrő évelőfajokat választva sokszínű, biodiverz környezet jött létre mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel. A rengeteg pad, a lankás részeknek nézőtérjelleget adó ülőtámfalak és a tér tagoltsága lehetővé teszi, hogy a parkban több program is fusson egy időben, különböző helyszíneken. A sétautak három, gomba formájú, árnyat adó építményben futnak össze, tetejükön napelemekkel, így tágas, agóraszerű találkozóhely jött létre. A megnyíló kétszintes Millenáris2 mélygarázs 500 gépkocsi befogadására alkalmas, ezzel helyreállítva a terület beruházás előtti parkolóhelyszámát. Nagyobb összefüggő állomány a százötven díszcseresznye fa, amelyek cseresznyevirágzás idején különleges hangulatot árasztanak, de vannak a területen nagyobb méretű lepényfák, tölgyek, fenyők, almák, nyírek és gyertyánok is. Emellett ötvenezer évelő növény, rengeteg díszfű, nagyméretű cserje és negyvenezernél több hagymás növény színesíti a nagyközönség előtt is megnyíló parkot. A Széllkapu terveit a TSPC Mérnökiroda, Kádár Mihály és Könözsi Szilvia készítette. A park tájépítészei, Majoros Csaba és Balogh Andrea változatos domborzatú parkot terveztek. A bevásárlóközpont felé méretes függőkertet építettek, amelynek akár panorámalifttel is megközelíthető felső szintjéről kilátás nyílik a Margit körút, a Vár és a budai hegyek felé. A szemközti oldalon, a park középső traktusában elhelyezett vízfelület felé déli irányba lejtő, pihenésre alkalmas domboldalt alakítottak ki. Nem messze a tótól kapott helyett a párásító fúvókkal is felszerelt vízjáték. A színes fényekkel megvilágított, programozható vízsugarak dizájnbetonlapokból törnek elő, amelyek felületébe stilizált növény- és állatfajtákat megjelenítő grafikákat martak. {igallery id=4799|cid=1101|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új kilátó a Naplás-tó partján

A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, valójában a Szilas-patak árvízvédelmi tározója Cinkota mellett, amely mára a fővárosiak egyik kedvenc pihenőhelyévé nőtte ki magát, nem mellesleg pedig színes állat- és növényvilága miatt is érdemes meglátogatni. A tó és közvetlen környezete 1997 óta természetvédelmi terület, a cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt számos vízimadár fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási időszakban. A kilátó megvalósítását a fővárosi Tér-Köz pályázat és a XVI. kerületi önkormányzat finanszírozása tette lehetővé, terveit a Robert Gutowski Architects készítette, a kivitelező pedig a Prédikálószéki-kilátót is építő Fitotron System Kft. A terepi munkálatok a szükséges engedélyek birtokában augusztus első hetében indultak, a várható befejezés és átadás idén ősszel lesz. A kilátó koncepciójának megfogalmazása során a helyszín adottságait figyelembe véve fontos szempont volt, hogy a kilátó a fák fölé magasodjon, ezzel teljes panorámás kilátást téve lehetővé a környékre. Ez az átalakulás az erdők funkcióját és az erdei turisztikai lehetőségeket is megváltoztatja: szerencsésen felértékelődnek, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt méltó helyükre kerülhetnek a főváros pesti oldalának erdőterületei. {igallery id=4799|cid=1102|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.