Mobiltelefonok jellemző hibái

Mobiltelefonok jellemző hibái

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A mobiltelefonok piacán a verseny nagyon erős, a készülékek - erkölcsi kopása" fél-egy év. Ennek nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak a fogyasztók számára. Előfordul, hogy a hálózati rendszeren bevezetett új szolgáltatás, illetve az ehhez kapcsolódó szoftver, valamint az új készüléktípus hardver és szoftver szempontból nem tökéletes. A reklamációk kiváltó okai gyakran ebben keresendők. A mobiltelefonnal kapcsolatos - ügyek" igen sok embert érintenek, hiszen Magyarországon a hálózathoz kapcsolható készülékek száma meghaladja a nyolcmilliót. Életünk részévé vált a mobiltelefon.

 

 

Az utóbbi idők tapasztalatai szerint a fogyasztók felkészültebben, tudatosabban, jogaik ismeretében vásárolnak mobiltelefont. A kiválasztásnál több szempont is szerepet játszhat: pl.: a szolgáltató vagy a gyártó, de fontos szempont lehet a tarifarendszer, az előfizetéses vagy kártyás szolgáltatás igénybevétele, az ár- és fizetési feltételek, a használat módja, helye, szolgáltatási igény stb. Természetesen, ahogy növekszik a mobiltelefonok száma, úgy nő a reklamálók és a jellemzően előforduló hibák száma is.

 

Vásárláskor célszerű alaposan tanulmányozni a kezelési útmutatót és a jótállási jegyet. A reklamációk egy része abból adódik, hogy a fogyasztó nem ismeri kellőképpen a kezelési útmutatóban leírtakat, vagy nem értette meg az egyes szolgáltatások igénybevételéről szóló tájékoztatást. Ezekben az esetekben célszerű a szolgáltató ügyfélszolgálatához, illetve a mintaboltjaikban dolgozó szakemberekhez fordulni.
A jótállási jegy pontos ismeretére azért van szükség, mert az nemcsak a fogyasztói jogokat, javítási illetve kártalanítási lehetőségeket tartalmazza hibás teljesítés esetére, hanem a jótállásból való kizárás feltételeit is. Vásárláskor a fogyasztói szerződés része a kezelési útmutató és a jótállási jegy is.

Beázás (ismeretlen eredetű folyadék, nedvesség okozta károsodás) - a beázás, mint hibaforrás a jótállás elvesztésének alapja. A folyadék okozta károsodások nem javíthatók, ha a rendszerpanel lyukátfémezéseit szüntetik meg. Kialakulásának egyik lehetséges esete, amikor hideg térből lehűlt, bekapcsolt készülék meleg térbe kerül. Páralecsapódás keletkezhet a készülékben, ami a levegőben lévő gázokkal (pl.: kéndioxid) savat képez, és megtámadja a rézvezető részeket. A hatást fokozza az elektromos áram jelenléte. Más esetekben a kéz, a test nedvessége, vagy valóban folyadék, eső, vízbeejtés okozzák az ún. - beázásos" károsodást. Vizsgálatokkal csak a - beázás" tényét lehet megállapítani, de a technika jelenlegi eszközeivel a keletkezés helyét, idejét és körülményeit nem.

Erős külső mechanikai hatás - gyakori eset a kijelző törése, repedése, az akkumulátor csatlakozójának, vagy valamelyik mikrokapcsolójának a letörése, ami rendeltetésellenes használatnak minősül, és ezáltal a jótállás elvesztésének alapja. A durva külső sérülések is ebbe a kategóriába tartoznak. A reklamáció jogossága az esetek többségében mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.

Illegális szoftverbeavatkozás - a szakszervizben ez könnyen megállapítható: nem azonos a külső és a belső IMEI szám, adatvesztés áll fenn stb. Ez is a jótállási kötelezettség megszűnését vonja maga után. A probléma abból fakad, hogy utólag nem lehet megállapítani a beavatkozás idejét, körülményeit. A fogyasztó az esetek egy részében (különösen adatvesztésnél) a szervizek valamelyikét okolja, és tagadja, hogy köze lenne a beavatkozáshoz. Az ilyen vitákban nincs lehetőség minden kétséget kizáró, megalapozott szakvélemény kiadására, mivel azt kellően alátámasztó vizsgálati módszer nincs.

Rövid az üzemidő - sok esetben képezi vita tárgyát, hogy az akkumulátor lemerülése rövidebb időn belül következik be, mint azt a kezelési útmutatóban a gyártó optimális esetre megadta. A közölt adatok azon a feltevésen alapulnak, hogy a készülék kizárólag készenléti állapotban, illetve beszélgetési üzemmódban van. A rövid beszélgetések például csökkentően hatnak a készenléti időre. Az értékek átlagosak, s a tényleges érték számos más tényezőtől is függ. A készenléti időt csökkenti a bekapcsolt információs szolgáltatás, a menükben való navigálás, a bekapcsolt gyors hálózatkeresés, a készülék helyének változása. A beszélgetési időt többek között a legközelebbi bázisállomástól való távolság is befolyásolja.

Ingadozik a térerő - készülékmérések szerint megfelel ugyan az előírásoknak, de a fogyasztó lakóhelyén, vagy annak környezetében mégsem tudja rendeltetésszerűen használni. Ennek gyakran az az oka, hogy az adott településen a lefedettség az utcai mérések szerint közepes, helyenként gyenge, az épületekben pedig gyakorlatilag nincs. A fogyasztó ilyenkor összehasonlítja készülékét más készülékkel, és megállapítja, hogy az még éppen működőképes azon a helyen. Ezekben az esetekben célszerű a fogyasztónak a szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. A hálózat fejlesztésének eredményeként csökken az ilyen panaszok száma.

Lefagy - ezt a hibát nagyon nehezen lehet kimutatni. A lefagyás, a kapcsolatbontás ugyanis nem rendszeresen, hanem időközönként (2-3 hetente) fordul elő. Oka lehet az akkumulátor nem megfelelő csatlakoztatása, szoftverhiba, alacsony vagy megszűnő térerő (mozgó járműben), érintkezési bizonytalanság a készülékben, kezdődő korróziós hiba stb. A szoftverhiba a szoftver frissítésével, esetleg cseréjével javítható.

Kapcsolatot bont - az ok az esetek nagy részében szoftver eredetű, cseréjével javítható. Más esetekben az alkalmazott területek gyenge lefedettsége okozza a beszédkapcsolatok bontását. A beszédkapcsolatok megszakadása mindkét oldalról lehetséges, ezért célszerű a készülék működőképességét az adott helyen más viszonylatokban is ellenőrizni.

Töltéshiba - megállapításához feltétlenül szükség van a készülékre, a készülékhez adott töltőre és az akkumulátorra. Külön-külön és együttes vizsgálatokkal tárható fel a hibás egység. Tapasztalatok szerint a hiba általában hardver eredetű.

Kijelző hiba - negatívba vált, sorok hiányoznak, az alsó vagy felső része a kijelzőnek foltosodik, fekete csík jelenik meg rajta stb. Az ilyen jellegű hibák általában szoftver eredetűek.

Hanghiba (hallgató-, mikrofonhiba) - beszédkapcsolatokban a partnerek a beszédérthetőséget szubjektíven ítélik meg. A beszédátvitel keskenyebb sávban történik, mint a vezetékes analóg telefonok esetében, a hang minősége ebből adódóan más. A tényleges hallgató- vagy mikrofonhibától eltekintve akkor is hibát érzékelnek szubjektív alapon, ha az a GSM hangátvitel jellemzője. Az okok egy része megfelelő beállítással (hangosság, halkság) orvosolható, más esetekben a hibás alkatrész cseréjével küszöbölhető ki a hiba. A visszhang viszont többnyire az összeköttetéstől (a beszédkapcsolatban részt vevő hálózattól) függ.

Szolgáltatási hiba (valamely funkció nem működik, vagy eltér a kezelési útmutatóban leírtaktól) - a kifogások lehetnek SMS-sel, telefonkönyvvel, játékkal, belső órával, annak pontosságával stb. kapcsolatosak. A tapasztalatok szerint többnyire szoftverhibáról van szó. A probléma okozója lehet az új szoftver is, amelyet a szerviz töltött a készülékre. Az új verzió ugyanis esetenként a készülék kezelési módját is megváltoztatja, amelyről a fogyasztót a szervizek kötelesek tájékoztatni.

Nem kapcsolható be - a hiba több forrásból eredhet: pl. a készülék valamely áramköre meghibásodott, illegális szoftverbeavatkozás történt, tönkrement az akkumulátor, ismeretlen eredetű folyadék okozta korrózió keletkezett, vagy erős mechanikai hatás érte a készüléket.

Billentyűhiba - a vizsgálatok során kiderült, hogy vannak esetek, amikor a billentyűzet műanyag részéről leválik a vezetőréteg, feltapad a billentyű kettős - csigavonalára", azt öszszezárja, a készülék folyamatos billentyűnyomást érzékel. Ezt követően a billentyűk nyomása hatástalan.

Szakszerűtlen beavatkozás - a szakszerűtlen beavatkozás olyan hibajelenség, amely vizsgálatokkal kimutatható, az azonban utólag nem állapítható meg, hogy a beavatkozás hol és milyen körülmények között történt. A fogyasztó rendszerint a szervizt hibáztatja. Ezekben az esetekben valamilyen alkatrész szakszerűtlen cseréjéről, forrasztásáról van szó.

SMS-küldési illetve fogadási problémák - a tapasztalatok szerint az egyik ok a kezelési hiányossággal függ össze, a másik ok hálózattal kapcsolatos, a harmadik pedig készüléki sajátosság (milyen karakterformátumokat tud kezelni).

WAP szolgáltatás - nincsenek általános jellegű hibák. A szolgáltatások igénybevételéhez jogosultság szükséges, a készülék megfelelő beállítása, továbbá alkalmas hálózati környezet, megfelelő lefedettségi szint.

Internetkapcsolatok megszakadása, lefagyások - az Internetkapcsolatok létrehozásának alapja a készülék és a vele kábelen vagy infraporton kapcsolatban lévő számítógépben telepített szoftver. A sikeres Internetkapcsolat létrehozásához és fenntartásához megfelelő lefedettségi szint szükséges. A reklamációs panaszok egy része ezzel függ össze. Célszerű ezekben az esetekben is a szolgáltató ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot.

SMS több részletben - azok a készülékek, amelyek az ékezetes magyar karaktereket - unicode"-ként kezelni tudják, az így megírt, 160 karakteres SMS-eket nem egy, hanem három részüzenetként küldik el. Ez a megoldás sok fogyasztó számára, aki nem ismeri fel ennek a szolgáltatásnak a kikapcsolási lehetőségét, háromszoros tarifát jelent. Ez nem készülékhiba, hanem a készülék sajátsága. Napjainkban a kezelési útmutatók ennek kiküszöböléséről megfelelően tájékoztatnak.

MMS-hiba - a reklamációk okai: nem fogad MMS-t, nem küld MMS-t, nem tárolható a fogadott kép, nem törölhető a fogadott kép, a kép nem megfelelő minőségű. A hibák kezelési, hálózati okokra, a küldő által használt készülék sajátságára vezethetők vissza (rossz a fogadott kép minősége).

Egyéb - minden olyan hibajelenség, ami nem sorolható az előzőekhez, ebbe a csoportba tartozik. Egyediek, típushibát feltételeznek. Például: nyikorog az előlap, - lötyög" az akkumulátor, nem megfelelő helyen vannak a rögzítőfülek, mechanikailag nem elég erősek az akkumulátort tartó fülek, könnyen törnek, flippel kapcsolatos hibák, rossz a kijelző megvilágításának módja.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség tapasztalatai alapján a mobiltelefonok szolgáltatásainak bővülésével nő azoknak a reklamációknak a száma, amelyek a kezelés nem megfelelő ismeretéből adódnak. A hálózatok szolgáltatásai a közel 100 százalékos lefedettségi mutatók mellett sem megfelelőek az ország minden területén. A nagyszámú és tovább növekvő készülékszám ellenére nem nő arányosan a reklamációk száma; ez a szervizek nagyobb odafigyelésének köszönhető.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}