Mobiltelefonok jellemző hibái

Mobiltelefonok jellemző hibái

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A mobiltelefonok piacán a verseny nagyon erős, a készülékek - erkölcsi kopása" fél-egy év. Ennek nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak a fogyasztók számára. Előfordul, hogy a hálózati rendszeren bevezetett új szolgáltatás, illetve az ehhez kapcsolódó szoftver, valamint az új készüléktípus hardver és szoftver szempontból nem tökéletes. A reklamációk kiváltó okai gyakran ebben keresendők. A mobiltelefonnal kapcsolatos - ügyek" igen sok embert érintenek, hiszen Magyarországon a hálózathoz kapcsolható készülékek száma meghaladja a nyolcmilliót. Életünk részévé vált a mobiltelefon.

 

 

Az utóbbi idők tapasztalatai szerint a fogyasztók felkészültebben, tudatosabban, jogaik ismeretében vásárolnak mobiltelefont. A kiválasztásnál több szempont is szerepet játszhat: pl.: a szolgáltató vagy a gyártó, de fontos szempont lehet a tarifarendszer, az előfizetéses vagy kártyás szolgáltatás igénybevétele, az ár- és fizetési feltételek, a használat módja, helye, szolgáltatási igény stb. Természetesen, ahogy növekszik a mobiltelefonok száma, úgy nő a reklamálók és a jellemzően előforduló hibák száma is.

 

Vásárláskor célszerű alaposan tanulmányozni a kezelési útmutatót és a jótállási jegyet. A reklamációk egy része abból adódik, hogy a fogyasztó nem ismeri kellőképpen a kezelési útmutatóban leírtakat, vagy nem értette meg az egyes szolgáltatások igénybevételéről szóló tájékoztatást. Ezekben az esetekben célszerű a szolgáltató ügyfélszolgálatához, illetve a mintaboltjaikban dolgozó szakemberekhez fordulni.
A jótállási jegy pontos ismeretére azért van szükség, mert az nemcsak a fogyasztói jogokat, javítási illetve kártalanítási lehetőségeket tartalmazza hibás teljesítés esetére, hanem a jótállásból való kizárás feltételeit is. Vásárláskor a fogyasztói szerződés része a kezelési útmutató és a jótállási jegy is.

Beázás (ismeretlen eredetű folyadék, nedvesség okozta károsodás) - a beázás, mint hibaforrás a jótállás elvesztésének alapja. A folyadék okozta károsodások nem javíthatók, ha a rendszerpanel lyukátfémezéseit szüntetik meg. Kialakulásának egyik lehetséges esete, amikor hideg térből lehűlt, bekapcsolt készülék meleg térbe kerül. Páralecsapódás keletkezhet a készülékben, ami a levegőben lévő gázokkal (pl.: kéndioxid) savat képez, és megtámadja a rézvezető részeket. A hatást fokozza az elektromos áram jelenléte. Más esetekben a kéz, a test nedvessége, vagy valóban folyadék, eső, vízbeejtés okozzák az ún. - beázásos" károsodást. Vizsgálatokkal csak a - beázás" tényét lehet megállapítani, de a technika jelenlegi eszközeivel a keletkezés helyét, idejét és körülményeit nem.

Erős külső mechanikai hatás - gyakori eset a kijelző törése, repedése, az akkumulátor csatlakozójának, vagy valamelyik mikrokapcsolójának a letörése, ami rendeltetésellenes használatnak minősül, és ezáltal a jótállás elvesztésének alapja. A durva külső sérülések is ebbe a kategóriába tartoznak. A reklamáció jogossága az esetek többségében mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.

Illegális szoftverbeavatkozás - a szakszervizben ez könnyen megállapítható: nem azonos a külső és a belső IMEI szám, adatvesztés áll fenn stb. Ez is a jótállási kötelezettség megszűnését vonja maga után. A probléma abból fakad, hogy utólag nem lehet megállapítani a beavatkozás idejét, körülményeit. A fogyasztó az esetek egy részében (különösen adatvesztésnél) a szervizek valamelyikét okolja, és tagadja, hogy köze lenne a beavatkozáshoz. Az ilyen vitákban nincs lehetőség minden kétséget kizáró, megalapozott szakvélemény kiadására, mivel azt kellően alátámasztó vizsgálati módszer nincs.

Rövid az üzemidő - sok esetben képezi vita tárgyát, hogy az akkumulátor lemerülése rövidebb időn belül következik be, mint azt a kezelési útmutatóban a gyártó optimális esetre megadta. A közölt adatok azon a feltevésen alapulnak, hogy a készülék kizárólag készenléti állapotban, illetve beszélgetési üzemmódban van. A rövid beszélgetések például csökkentően hatnak a készenléti időre. Az értékek átlagosak, s a tényleges érték számos más tényezőtől is függ. A készenléti időt csökkenti a bekapcsolt információs szolgáltatás, a menükben való navigálás, a bekapcsolt gyors hálózatkeresés, a készülék helyének változása. A beszélgetési időt többek között a legközelebbi bázisállomástól való távolság is befolyásolja.

Ingadozik a térerő - készülékmérések szerint megfelel ugyan az előírásoknak, de a fogyasztó lakóhelyén, vagy annak környezetében mégsem tudja rendeltetésszerűen használni. Ennek gyakran az az oka, hogy az adott településen a lefedettség az utcai mérések szerint közepes, helyenként gyenge, az épületekben pedig gyakorlatilag nincs. A fogyasztó ilyenkor összehasonlítja készülékét más készülékkel, és megállapítja, hogy az még éppen működőképes azon a helyen. Ezekben az esetekben célszerű a fogyasztónak a szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulni. A hálózat fejlesztésének eredményeként csökken az ilyen panaszok száma.

Lefagy - ezt a hibát nagyon nehezen lehet kimutatni. A lefagyás, a kapcsolatbontás ugyanis nem rendszeresen, hanem időközönként (2-3 hetente) fordul elő. Oka lehet az akkumulátor nem megfelelő csatlakoztatása, szoftverhiba, alacsony vagy megszűnő térerő (mozgó járműben), érintkezési bizonytalanság a készülékben, kezdődő korróziós hiba stb. A szoftverhiba a szoftver frissítésével, esetleg cseréjével javítható.

Kapcsolatot bont - az ok az esetek nagy részében szoftver eredetű, cseréjével javítható. Más esetekben az alkalmazott területek gyenge lefedettsége okozza a beszédkapcsolatok bontását. A beszédkapcsolatok megszakadása mindkét oldalról lehetséges, ezért célszerű a készülék működőképességét az adott helyen más viszonylatokban is ellenőrizni.

Töltéshiba - megállapításához feltétlenül szükség van a készülékre, a készülékhez adott töltőre és az akkumulátorra. Külön-külön és együttes vizsgálatokkal tárható fel a hibás egység. Tapasztalatok szerint a hiba általában hardver eredetű.

Kijelző hiba - negatívba vált, sorok hiányoznak, az alsó vagy felső része a kijelzőnek foltosodik, fekete csík jelenik meg rajta stb. Az ilyen jellegű hibák általában szoftver eredetűek.

Hanghiba (hallgató-, mikrofonhiba) - beszédkapcsolatokban a partnerek a beszédérthetőséget szubjektíven ítélik meg. A beszédátvitel keskenyebb sávban történik, mint a vezetékes analóg telefonok esetében, a hang minősége ebből adódóan más. A tényleges hallgató- vagy mikrofonhibától eltekintve akkor is hibát érzékelnek szubjektív alapon, ha az a GSM hangátvitel jellemzője. Az okok egy része megfelelő beállítással (hangosság, halkság) orvosolható, más esetekben a hibás alkatrész cseréjével küszöbölhető ki a hiba. A visszhang viszont többnyire az összeköttetéstől (a beszédkapcsolatban részt vevő hálózattól) függ.

Szolgáltatási hiba (valamely funkció nem működik, vagy eltér a kezelési útmutatóban leírtaktól) - a kifogások lehetnek SMS-sel, telefonkönyvvel, játékkal, belső órával, annak pontosságával stb. kapcsolatosak. A tapasztalatok szerint többnyire szoftverhibáról van szó. A probléma okozója lehet az új szoftver is, amelyet a szerviz töltött a készülékre. Az új verzió ugyanis esetenként a készülék kezelési módját is megváltoztatja, amelyről a fogyasztót a szervizek kötelesek tájékoztatni.

Nem kapcsolható be - a hiba több forrásból eredhet: pl. a készülék valamely áramköre meghibásodott, illegális szoftverbeavatkozás történt, tönkrement az akkumulátor, ismeretlen eredetű folyadék okozta korrózió keletkezett, vagy erős mechanikai hatás érte a készüléket.

Billentyűhiba - a vizsgálatok során kiderült, hogy vannak esetek, amikor a billentyűzet műanyag részéről leválik a vezetőréteg, feltapad a billentyű kettős - csigavonalára", azt öszszezárja, a készülék folyamatos billentyűnyomást érzékel. Ezt követően a billentyűk nyomása hatástalan.

Szakszerűtlen beavatkozás - a szakszerűtlen beavatkozás olyan hibajelenség, amely vizsgálatokkal kimutatható, az azonban utólag nem állapítható meg, hogy a beavatkozás hol és milyen körülmények között történt. A fogyasztó rendszerint a szervizt hibáztatja. Ezekben az esetekben valamilyen alkatrész szakszerűtlen cseréjéről, forrasztásáról van szó.

SMS-küldési illetve fogadási problémák - a tapasztalatok szerint az egyik ok a kezelési hiányossággal függ össze, a másik ok hálózattal kapcsolatos, a harmadik pedig készüléki sajátosság (milyen karakterformátumokat tud kezelni).

WAP szolgáltatás - nincsenek általános jellegű hibák. A szolgáltatások igénybevételéhez jogosultság szükséges, a készülék megfelelő beállítása, továbbá alkalmas hálózati környezet, megfelelő lefedettségi szint.

Internetkapcsolatok megszakadása, lefagyások - az Internetkapcsolatok létrehozásának alapja a készülék és a vele kábelen vagy infraporton kapcsolatban lévő számítógépben telepített szoftver. A sikeres Internetkapcsolat létrehozásához és fenntartásához megfelelő lefedettségi szint szükséges. A reklamációs panaszok egy része ezzel függ össze. Célszerű ezekben az esetekben is a szolgáltató ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot.

SMS több részletben - azok a készülékek, amelyek az ékezetes magyar karaktereket - unicode"-ként kezelni tudják, az így megírt, 160 karakteres SMS-eket nem egy, hanem három részüzenetként küldik el. Ez a megoldás sok fogyasztó számára, aki nem ismeri fel ennek a szolgáltatásnak a kikapcsolási lehetőségét, háromszoros tarifát jelent. Ez nem készülékhiba, hanem a készülék sajátsága. Napjainkban a kezelési útmutatók ennek kiküszöböléséről megfelelően tájékoztatnak.

MMS-hiba - a reklamációk okai: nem fogad MMS-t, nem küld MMS-t, nem tárolható a fogadott kép, nem törölhető a fogadott kép, a kép nem megfelelő minőségű. A hibák kezelési, hálózati okokra, a küldő által használt készülék sajátságára vezethetők vissza (rossz a fogadott kép minősége).

Egyéb - minden olyan hibajelenség, ami nem sorolható az előzőekhez, ebbe a csoportba tartozik. Egyediek, típushibát feltételeznek. Például: nyikorog az előlap, - lötyög" az akkumulátor, nem megfelelő helyen vannak a rögzítőfülek, mechanikailag nem elég erősek az akkumulátort tartó fülek, könnyen törnek, flippel kapcsolatos hibák, rossz a kijelző megvilágításának módja.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség tapasztalatai alapján a mobiltelefonok szolgáltatásainak bővülésével nő azoknak a reklamációknak a száma, amelyek a kezelés nem megfelelő ismeretéből adódnak. A hálózatok szolgáltatásai a közel 100 százalékos lefedettségi mutatók mellett sem megfelelőek az ország minden területén. A nagyszámú és tovább növekvő készülékszám ellenére nem nő arányosan a reklamációk száma; ez a szervizek nagyobb odafigyelésének köszönhető.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyát

2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. 2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. A fertődi Esterházy-kastély patkó alakú főépületének emeletes nyugati szárnyában egykor az Esterházyakkal rokon családok lakosztályai sorakoztak, illetve a főbejáratig futó földszintes térsorral (nyugati patkó) összekapcsolva néhány inasszoba mellett itt kaptak helyet a különböző hercegi gyűjtemények, például a könyvtár és a porcelán gyűjtemény. A szárnyból nyugat felé húzódó hosszú, nagy belmagasságú tér volt a képtár, amelyben a műalkotások száma – az egykori krónikás szerint – 350 körül lehetett. A fertődi Esterházy-kastély felújítását 2013-ban a helyszínen Orbán Viktor miniszterelnök hirdette meg. A magyar kormányt az a cél vezérelte, hogy az ország legnagyobb barokk kastélya visszanyerje régi pompáját, de az az elképzelés is vezette, hogy a megújított épület, a magyar kultúrának ne csak egy szimbolikus, hanem egy valódi, élő helyszíne legyen. Ehhez a célhoz pedig az egymásra épülő fejlesztések sora vezetett el, hogy a kastély egykori régi pompájához méltóan fogadhassa a magyar és külföldi látogatókat. A rekonstrukció kivitelezési munkálatai 2016. tavaszán kezdődtek meg a 3H Építésziroda Kft. tervezésében, illetve a West Hungária Bau Kft. ZÁÉV Zrt. kivitelezésében. Az I. nagy ütem építési eleme a földszintes épületrész, az úgynevezett patkószárny felújítását tartalmazta, ezen belül is két egymásra épülő kivitelezés történt meg. Az I. ütem alatt elkészítették a II. ütemhez szükséges infrastruktúrát. Közel 1100 négyzetméterben megvalósult a képtár, valamint a porcelán kabinet, a patkószárny egybenyíló kiállító térsora és kiszolgáló helyiségek kialakítása. Az első szakasz 1,6 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg, további kormányzati támogatással csaknem 1,8 milliárd forint a fejlesztésre szánt forrás. A munkálatok során mindösszesen 1274,85 négyzetméteres terület újult meg. Eszterháza nagyon hosszú időn keresztül Európa egyik virágzó kulturális központja volt, amely az átadó ünnepség után újra betöltheti ezt a szerepet. A megnyitott Arcok és tekintetek - Esterházy-képtár, a közel 400 műtárgyat bemutató Esterházy-porcelánkabinet, továbbá az IDŐVONZATOK - MODULATED TIME, BOLDI szobrászművész és Incze Mózes festőművész kortárs kiállítása méltó és grandiózus az eszterházai csodavilághoz.   További információk a fertődi Esterházy-kastély Facebook-oldalán és az eszterhaza.hu weboldalon.  

Új parkrészek átadása a Városligetben

A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.