A gázár és a távhődíj támogatásáról

A gázár és a távhődíj támogatásáról

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

2006. december végéig alanyi jogon járt a gázártámogatás, azaz minden vezetékes földgázt használó háztartás részesült belőle. 2007. január 1. után azonban a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Kormányrendelet ezt jelentősen módosította.

 

 

A támogatást kérelmezni kell, melyet január végéig közel másfélmillió háztartás részére már megítélt a Magyar Államkincstár, de még mindig folyik a kérelmek elbírálása. Ha valaki úgy érzi, hogy jövedelmi viszonyai alapján jogosult lehet a támogatásra, a kérelem benyújtását még mindig megteheti. Ha március 31. előtt még beadja az igénylését, és jogosultsága január 1-jéig visszamenőleg megállapítást nyer, megkaphatja visszamenőleg is a támogatást. Ez azt jelenti, hogy az áprilisi fogyasztásában, tehát a májusban kézhez kapott számlában jelenik meg először a korábbi hónapok támogatása egy összegben.

 

Aki április 1. után adja be az igénylést, az csak a benyújtás hónapját követő hónaptól kaphat támogatást.
Ha valaki már benyújtotta igényét, és jogosultságát már elbírálták, év közben a jogosultság megítélését módosítani nem lehet, nem vehető figyelembe sem a családtagok számának növekedése vagy csökkenése, sem a jövedelmi viszonyok megváltozása. Ha viszont valaki még nem nyújtotta be igényét amiatt, mert jövedelme alapján nem volt jogosult a támogatásra, de időközben megváltozott (csökkent) a jövedelme, és így már jogosulttá válhat a támogatásra, természetesen év közben bármikor benyújthatja támogatási igényét. A megállapított támogatási szint azonban 2007. december 31-ig nem változik.
Fontos tudni, hogy azokban az esetekben, amikor valaki a helyzetének változása miatt több támogatást kap, mint amennyi abban a pillanatban járna neki, akkor az APEH ezért nem büntetheti meg, hiszen az APEH azt vizsgálja, hogy az igénylés pillanatában milyen jövedelmi helyzetben volt az igénylő.

Ki kaphat támogatást?

Az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek alkotnak egy háztartást. A támogatásra való jogosultság elbírálásakor nem lehet/nem kell - mint az igénylővel egy háztartásban élőt - figyelembe venni azokat a személyeket, akik bár az ingatlanba akármilyen címen is be vannak jelentve, de nem élnek ott életvitelszerűen. Nem számít a háztartás tagjának az a személy sem, aki bár az ingatlanban él, de ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik.
A támogatást a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen lehet kérni. A támogatás megállapítására ott kerülhet sor, ahol életvitelszerűen él a kérelmező. Csak az a személy kérelmezheti a támogatást, akinek a nevére szól a számla. Albérletben lakó akkor kaphat támogatást, ha bejelentkezett a lakásba (állandó lakhelyként vagy tartózkodási helyként) és a számla az ő nevére szól.
Csak egy lakóingatlan tekintetében igényelhető támogatás. Ugyanakkor ennek nem feltétlenül kell az állandó lakóhelynek lennie, támogatást lehet igényelni a tartózkodási helyre vonatkozóan is. Nem igényelhető támogatás pl. melegházra, vagy gazdálkodási tevékenységre szolgáló műhelyre). Bár a támogatás csak háztartási célra vehető igénybe, a támogatás megállapításának önmagában nem akadálya amennyiben az igénylő lakásába (ahol ott is lakik) a vállalkozása is be van jelentve. Természetesen a szolgáltató számlája csak a természetes személy - lakó - nevére szólhat, a vállalkozáséra nem!

A kérelem

2007. január 1-jétől ugyanazon lakásra lehet gázár- és távhő-támogatást is igényelni! Ilyenkor az igénylést szolgáltatásonként külön kitöltött igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlapot a Magyar Államkincstár küldi meg a háztartásoknak, egy válaszborítékkal együtt. A kitöltött lapot a válaszborítékban a Magyar Államkincstárnak kell visszaküldeni, vagy személyesen bevinni a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR területi irodáiba. A kérelem elbírálását követően a Magyar Államkincstár határozatot állít ki a támogatás megállapításáról vagy a kérelem elutasításáról, és azt elküldi az igénylőnek, illetve értesíti erről a szolgáltató céget, és társasházban élő esetén a közös képviselőt is. A kérelemhez csatolni kell - havonkénti számlázás esetén - a kérelem benyújtását megelőző hónapban kiállított gáz-, illetve távhő-szolgáltatási számla (részszámla) másolatát. Ha a számlázás nem havonként történik, ebben az esetben a kérelem benyújtását megelőző legutóbbi fogyasztási időszakban (pl. előző negyedévben) kézhez vett számla másolatát. Közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, gázszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó, valamint a távhőszolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház esetén csatolni kell a közös képviselő nyilatkozatát is. A nyilatkozat tulajdonképpen egy igazolás arról, hogy a fogyasztó tényleg igénybe veszi a gáz- vagy távhőszolgáltatást, és hogy a fogyasztó lakásának fogyasztása mekkora hányadát teszi ki a társasház teljes fogyasztásának. Ezt az alapító okirat, alapszabály vagy a helyiségek légköbméterében mért térfogata alapján kell megállapítani. Mivel a rendelet a háztartási cél definíciójában tartalmazza a használati melegvíz előállítását, ezért a támogatás erre is vonatkozik. A nyilatkozaton fel kell tüntetni még a társasházi közös mérő azonosító számát is. A közös képviselő nyilatkozatának figyelembevételével kerül megállapításra a támogatás, amelyről a Magyar Államkincstár értesíti a kérelmezőt, a szolgáltatót és a társasház közös képviselőjét is. A szolgáltatásba újonnan bekapcsolt fogyasztási hely esetén a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát is csatolni kell.

A jövedelem kiszámítása

Az igénylőlaphoz nem kell jövedelemigazolást csatolni, a rendszer önbevalláson alapul. A háztartás jövedelemmel rendelkező tagjainak aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a nevüknél feltüntetett jövedelem valós. Kérelmet benyújthatnak azok a nyugdíjasok is, akik nem rendelkeznek adójellel, de ilyenkor jelezni kell.
Jövedelemként a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos jövedelmét kell feltüntetni. Az igénylőlapon a havi nettó jövedelem megadása szükséges, azaz a havi bruttó jövedelemből le kell vonni a személyi jövedelemadót, társadalombiztosítási járulékot, magán-nyugdíjbiztosítási tagdíjat és a munkavállalói járulékot. Rendszeres jövedelmek esetében a benyújtást megelőző 3 hónap átlagos jövedelmét kell feltüntetni. Nem rendszeres jövedelmeket (egyszeri, nagyobb összegű, illetve ciklikus bevételeket, mint pl. jutalom, 13. havi bér, végkielégítés, őstermelők bevételei) a kérelem benyújtását megelőző egy évre visszamenőleg kell figyelembe venni, és havi bontásban - a bevétel 1/12-ed részét egy hónapra számítva - kell feltüntetni.
A jövedelemnyilatkozatokat az APEH ellenőrizheti. Ha valakiről bebizonyosodik, hogy jogosulatlanul vett igénybe támogatást, akkor azt az illetőnek kamatostul vissza kell fizetnie.
Az eva-soknak és az ekho-soknak is van jövedelmük. Ezt úgy számítják ki, hogy a bevételből levonják az adót (evát), a járulékokat (nyugdíj, egészségügyi hozzájárulás stb.) és a dokumentált költséget (vagy a bevétel 20%-át költségként számolják el). Ami megmarad, az a jövedelem.
A gyermektartásdíj mind annak, akitől levonják, mind pedig annak, aki megkapja, beszámít a jövedelmébe.

Felvilágosítás

A gáz- és távhő kompenzációval kapcsolatban ingyenesen hívható zöld számon kérhetünk felvilágosítást a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központtól. A 189-es telefonszám éjjel-nappal hívható. Az információs vonalon érdeklődni lehet a gáz- és távhő-támogatás jogosultsági köréről, az igényléshez szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatban, valamint egyéb felvetődő kérdésekről.
Aki a gáz- és távhő-támogatási adatlap kitöltéséhez segítséget szeretne kapni, azt személyesen is megteheti az ország területén lévő 174 munkaügyi kirendeltség, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 29 megyei igazgatóságának bármelyikénél is (ezek címéről is a 189-es zöld számon lehet érdeklődni).
Az igénylés benyújtásához szükséges adatlap az Internetről is letölthető a kitöltési útmutatóval együtt. Abban az esetben, ha a támogatási igénybejelentés elbírálásával a fogyasztó nem ért egyet, jogorvoslatért a közigazgatási eljárásban felettes szervhez, a Magyar Államkincstárhoz fordulhat.

Idén január 1-jétől csak azok jogosultak a gázár-, illetve a távhő-támogatásra, akik azt háztartási célra (pl. sütésre, főzésre, fűtésre) használják, és a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum három és félszeresét (93 905 Ft). A jogosultság megállapítását kérelmezni kell.

A gázfelhasználás támogatása megszűnik azután, ha a fogyasztó a jogosultság kezdetétől számítva elérte a 3000 m3 fogyasztást. Amennyiben az év végéig sem éri el ezt a határt, a gázfogyasztásra járó támogatást mindvégig igénybe veheti. Nagycsaládosok esetén a támogatott fogyasztás felső határa magasabb, 5000 m3.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}