Tartási szerződések

Tartási szerződések

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A tartási szerződések komoly és jelentős szerepet töltenek be az idős, magatehetetlen, súlyos betegségben szenvedő személyek tartása körében. A tartási szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban az ott rögzített rendelkezéseket a bírói gyakorlat több vonatkozásban is alakította, értelmezte.

 

eltartas

 

A tartási szerződés ismérvei

A szerződés ismérve a járadékszerűség, vagyis, hogy az eltartó szolgáltatásai időszakonként rendszeresen ismétlődnek. Így az eltartó naponta nyújtja – a folyamatosan biztosított lakáson túlmenően – az élelmezést, fűtést, világítást, szükség szerint az ápolást, kezelést, időszakonként rendszeresen a pénzbeli szolgáltatást, amennyiben tartási szerződéssel vegyes életjáradéki szerződés megkötésére került sor. További fontos ismérv, hogy az eltartott a neki járó szolgáltatást csak személyesen veheti igénybe, hiszen ezek az ő létfenntartását szolgálják. Ugyanakkor a kötelezett is személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatást, azt az eltartott mástól elfogadni nem is köteles. Így a tartási szerződéseknek az egyéb szerződésekkel szemben van egy különös eleme is, ez pedig a bizalmi viszony.

A szerződés tartalma és formája

A Polgári Törvénykönyv 586. §-a rögzíti, hogy tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani, így az eltartó köteles élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani az eltartott számára, betegségében orvosi kezeléséről, ápolásról, gondozásról gondoskodni, és halála után illően eltemettetni.
Az eltartott a számára nyújtott tartási szolgáltatásért az ingatlan tulajdonjogát átruházza az eltartóra. Ebben az esetben az átruházással egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba a tartásra jogosult javára tartási jogot, míg az eltartó tulajdonjogát tartás jogcímén jegyzik be. A tartás ellenértéke lehet még ingóság tulajdonának az átruházása is. Készpénz ellenében vállalt tartás ritkábban fordul elő. Ez a helyzet akkor, amikor idős emberek pénzzé teszik ingatlanukat vagy ingóságaikat is, és az így kapott nagyobb összegű pénzt gyermeküknek vagy másnak átadva kötnek tartási szerződést, esetleg megtakarított vagy örökölt pénzüket adják át tartás fejében. Természetesen a tartási szerződés eltartója nemcsak természetes személy, hanem jogi személy is lehet. A tartási szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges.

A szerződés időtartama

A tartási szerződés rendeltetése, hogy ellenszolgáltatás fejében – vagy anélkül – az eltartott létfenntartását, megélhetését biztosítsa. Ha az eltartott meghal, a szerződés a célját betöltötte, rendeltetése megszűnik. A tartási szerződés tehát a jogosult haláláig áll fenn. E szabály alól természetesen lehet kivétel. A szerződő felek számára lehetőség van arra, hogy meghatározott időre szóló tartási szerződésben állapodjanak meg, így a tartási szerződés ekkor már az eltartott halála előtt megszűnhet.
Az eltartó halálával azonban a tartási kötelezettség nem mindig szűnik meg. Méltánytalan is volna, mert előfordulhat, hogy a jogosult az eltartási szerződéssel egész vagyonát átruházza, az eltartó pedig rövidesen meghal. Ilyenkor meg kell állapítani, hogy az eltartásra jogosult által nyújtott vagyonértékkel szemben az eltartó milyen értékű tartást teljesített a haláláig. Ha a tartási szolgáltatások értéke elérte vagy meg is haladta az eltartott által nyújtott vagyoni értéket, a tartási szerződés megszűnik, a kötelezett jogutódai semmivel sem tartoznak. Ellenkező esetben tartási kötelezettségük a nem fedezett különbözet erejéig fennmarad.

Tartási szerződés módosítása, megszüntetése

Természetesen a szerződő felek közös megállapodással a szerződés tartama alatt módosíthatják a tartási szerződésüket. Amennyiben az eltartó és az eltartott ebben nem tudnak megállapodni, a bíróság a tartási szerződést módosíthatja, amelynek során mindkét fél érdekeit figyelembe kell vennie. Ha valamelyikük magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált, akár az eltartó, akár az eltartott kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy akár időleges átváltoztatását életjáradéki szerződéssé. Ha pedig a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, akár a szerződés megszüntetését is. A megszüntetés természetesen a felek közötti megfelelő elszámolással történik.

Otthonházban nyújtott gondozás

A tartási szerződést el kell határolni az otthonházban nyújtott gondozási szerződésektől, amelyek önállóan nem nevesített szerződéstípust képeznek jogunkban. A gondozóotthon (idősotthon) fenntartója arra köt megállapodást a jogosulttal, hogy ellenérték fejében gondozást nyújt. Az ellenérték rendszerint két részből tevődik össze, és mindkét rész kifejezetten pénzszolgáltatás. E két díjtétel egyike egy egy összegű (rendszerint jelentős mértékű) díj, amelyet beköltözéskor vagy azt közvetlenül megelőzően kell az otthon részére megfizetni. A másik díjtétel pedig rendszeres díjfizetést jelent, amikor a díj mértékét a felek meghatározhatják akár határozott összegben, akár pedig a gondozást igénybevevő mindenkori társadalombiztosítási pénzbeli ellátásának (nyugdíjának) százalékos mértékében.

A gyakorlatban egyre inkább kikristályosodó szerződéstípus részét képezi szokásosan a gondozásra szoruló részére nyújtott valamilyen fajta dologi biztosíték, elsősorban használati jog kikötése azon az ingatlanon vagy ingatlanhányadon, ahol a gondozásra szolgáló otthon található, tehát ahol a gondoskodást ténylegesen igénybe veszi.
A használat jogának szerződéses kikötése esetén e jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gondozóotthonnal vagy idősotthonnal szemben folytatott végrehajtási eljárás során a használat joga nem akadálya a végrehajtási árverésnek. Sőt, a használat jogát az árverést követően az ingatlan-nyilvántartásból is törölni kell, éppen ezért ez nem jelent valódi dologi biztosítékot a gondozott számára. Célszerű tehát a szerződésben haszonélvezeti jogot kikötni a jogosult javára, hiszen ez az idegen dologbeli jog egy esetleges ingatlanárverést követően sem törölhető, így az eltartott számára legalább lakhatása biztosított lesz. Az otthonházban nyújtott gondozási szerződés időtartama is bizonytalan, általában az eltartott élete végéig szól.

E szerződések jellemző kikötése továbbá a felmondási jog biztosítása is. Ezzel a joggal tipikusan az otthon jogosult élni a házirendjének biztosítása, végsősoron a gondozásban részesülők kulturált együttélésének védelme érdekében. Fontos tudnivaló, hogy az ilyen szerződéseknek életjáradéki szerződéssé való átalakítására a jelenlegi bírói gyakorlat szerint nincs lehetőség.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}