Kiskorúak vagyona

Kiskorúak vagyona

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermeküknek öröklés, ajándékozás vagy egyéb módon megszerzett vagyonát kezeljék, gyümölcsöztessék. A szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozata érvényességéhez azonban bizonyos esetben a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

 

 

Az együtt élő szülők a gyermek vagyonát közösen kezelik. Nem feltétlenül szükséges azonban, hogy mindegyik jogügylettel kapcsolatosan mindkét szülő személyesen eljárjon. A szülők közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy az egyik szülő a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet a másik szülő nevében is gyakorolja. Amennyiben egyébként az együtt élő szülők között a vagyonkezelés kérdésében vita van, úgy e kérdésben a gyámhatóság dönt. Előfordulhat, hogy a vagyonkezelésre valamelyik szülő nem, vagy kevéssé alkalmas: betegsége, egyéb akadályoztatása miatt, vagy esetlegesen a vagyon nagysága, illetve a vagyon értéke különleges jártasságot igényel, vagy ha fennáll a veszélye, hogy nem a gyermek érdekének megfelelően járna el. A gyámhatóságnak ilyenkor lehetősége van arra, hogy a vagyon kezelésére csak az egyik szülőt jelölje ki.

 

A vagyonkezelés joga a külön élő szülők esetében általában azt a szülőt illeti meg, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte. A gyermek érdekében azonban a bíróság a külön élő szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés jogával. Ez a döntés a másik szülő szülői felügyeleti jogát egyébként nem érinti, a vagyonkezelés tekintetében tehát jogukat mintegy közösen gyakorolják, esetleges vitájukban pedig a bíróság illetékes dönteni.

Ingatlan - a gyámhatóság eljárása
A gyermek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt állapítja meg, hogy az ügylet a gyermek érdekében áll. A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, az ingatlanra vonatkozó három hónapinál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt vagy értékbecslést, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala állít ki, továbbá az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát.

Pénz és értéktárgyak
A szülők jogosultsága a gyermek pénzének és értéktárgyainak kezelésében korlátozott. Így a készen nem tartandó pénzösszeget pénzintézeteknél gyámhatósági fenntartásos betétben kell elhelyezni, míg a személyes tulajdon szokásos tárgykörébe nem tartozó ékszereket ezüst, arany, platina tárgyakat a Magyar Nemzeti Banknál letétként, a muzeális értékeket pedig az illetékes múzeumban szintén letétként kell elhelyezni.
A letétbe elhelyezett pénz feletti rendelkezésre a gyámhivatal csak a törvényes képviselőt jogosíthatja fel. A pénz felvételére általában csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek valamilyen szükségletét kell finanszírozni, mely fedezésének költségeit a szülő vállalni nem tudja, vagy a gyermek pénzének más, kedvezőbb befektetésére van lehetőség, mint a gyámhatósági fenntartásos betét.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gyermek érdekében a gyámhatóság engedélyt adjon a betétben elhelyezett pénznek államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó- vagy ingatlan vagyonban történő befektetésére.

Gazdasági társulások
A gazdasági változások eredményeként mind gyakoribb a különböző befektetési, gazdasági társulási formák létrejötte. Egyre gyakoribb igény merül fel a szülőkben aziránt, hogy a gyámhivatal engedélyezze a gyermek pénzvagyonának valamely gazdasági formációban történő befektetését. A jogszabály kizárólag a pénznek államilag garantált értékpapírban történő elhelyezését engedi meg. A jogszabály ugyan nem tartalmaz tilalmat, de felhatalmazást sem a pénzösszegnek gazdasági társaságban (részvénytársaság, betéti társaság) való elhelyezéséről. Tekintettel viszont arra, hogy a gazdasági jog jelenleg nem ismer olyan társulást, ahol a kiskorú csak a nyereségből részesül, tehát a veszteséget kizárja, a gyámhatóságok az ilyen pénzbefektetésekhez nem járulnak hozzá. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyermek akár öröklés útján, akár úgy, hogy szülője a saját pénzén vásárol részére részvényt, tagjává válhat a gazdasági társaságnak, aminek az a következménye, hogy gyakorlatilag egész vagyonával felel. Ezt a kockázatot mindenképpen a jövőbeni jogi szabályozásnak kellene majd kiküszöbölnie.

A vagyon felhasználása, igénybevétele
A szülők a gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire kötelesek fordítani. A gyermek eltartása elsősorban a szülők kötelessége, melyhez felhasználható a gyermek jövedelme is. Adódhat azonban olyan élethelyzet, amikor a gyermek eltartásának költségeit a szülők a maguk és a gyermekük jövedelméből saját megélhetésük veszélyeztetése nélkül biztosítani nem tudják.
Amennyiben a gyermeknek vagyona van, úgy a gyámhatóság engedélyezheti, hogy az eltartás költségeinek fedezésére a gyermek vagyonának az állagát a szülők meghatározott részletekben igénybe vegyék, de csak akkor, ha a tartás a gyermek esetleges vagyonának jövedelméből sem biztosítható. A részletekben való felhasználás pénzvagyont illetően a pénz meghatározott időnkénti felvételével valósul meg. Ingatlan vagy ingó vagyontárgy esetében ezt megelőzi a vagyontárgy gyámhatóság által engedélyezett elidegenítése. A vagyontárgy helyében lévő pénzösszegnek gyámhatósági fenntartásos betétbe kerülése után kerülhet sor annak részletekben történő felhasználására.

A szülőkkel szemben az a követelmény, hogy a vagyonkezelés rendes szabályai szerint ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint a saját ügyeikben. Továbbá törvényi korlát áll fenn abban a tekintetben, hogy a gyermek vagyonát érintő törvényes képviselői jognyilatkozatok jogszabályban meghatározott esetei csak a gyámhivatal jóváhagyásával érvényesek. E szabályozás szerint a szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha e szerződés

 • a gyermek tartására,*a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre,*a gyermeket megillető örökség visszautasítására,*a gyermek által kötött tartási vagy életjáradéki szerződésre,*vagy a gyermek tulajdonában lévő ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad elidegenítésére, megterhelésére vagy a közös tulajdon megszüntetésére,*továbbá a - haszonélvezeti jog kivételével - vagyoni értékű joggal vagy végrehajtással terhelt ingatlan megszerzésére vonatkozik értékhatártól függetlenül,*valamint a gyermek lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére,*vagy lakáscseréhez történő hozzájárulás megszerzésére,*a gyermek személyes tulajdonának szokásos tárgyait meghaladó mértékű ingó- és készpénzvagyonát érintő jogügyletre,*a gyermek tulajdonában álló ingatlanon vagy ingatlan tulajdoni hányadán az építtető részére tulajdonszerzést jelentő építési, épületbővítési vagy más értéknövelő beruházás engedélyezésére,*a gyermek vagyonának közcélra történő felajánlására,*vagy a gyermek részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására irányul.
 • 
  Cikkek
  & ÉrdekessÉgek

  Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

  Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

  Megújul a Lánchíd és környéke

  A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

  Nemzeti Hauszmann Program

  Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}