Jogi útravalók

Jogi útravalók

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Szervezett utazáson részt venni kényelmes, hiszen mindent készen kapunk: szállást, étkezést, fakultatív programokat. Egyfajta gyanúper azonban mindig bennünk motoszkál, mert továbbra is bennünk él a csődbe ment irodák által külföldön hagyott utasokról szóló beszámolók emléke. Hogyan előzhetnénk meg az esetleges kellemetlenségeket - Egy biztos, a tájékozott, a jogaival és kötelességeivel tisztában levő utas kevésbé kiszolgáltatott.

 

 

Az utazási irodák általános szerződési feltételeit általában a prospektus első vagy utolsó oldala tartalmazza. Az általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik.

 


Az utazási szerződés
A vonatkozó jogszabálytól az utas hátrányára eltérő kikötést az utazási szerződés nem tartalmazhat. Az utazási szerződést írásban kell megkötni, egyik példányát az utasnak át kell adni. A szerződés és a prospektus nem tartalmazhat félrevezető feltételeket.
A szerződésnek tartalmaznia kell az utas nevét és lakcímét, az utas által megrendelt szolgáltatásokat, a külön felszámított díjakat, azt a határidőt, ameddig az utas költségtérítés nélkül elállhat a szerződéstől, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a nevét, ahol a vagyoni biztosítékot kezelik. A szerződésnek arra is ki kell terjednie, hogy a díj magában foglalja-e a biztosítás összegét.

A részvételi díj
Az iroda előlegként a részvételi díj legfeljebb 40 százalékát, a teljes összeget legkorábban 30 nappal az indulás előtt kérheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt más időpont indokolt.
Az utazási szerződésben meghatározott díjak nem emelhetők, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. Így pl.: a kerozin árának emelkedésével „magyarázott” díjemelés jogsértő. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, indokát az utassal írásban közölni kell. A díj összege az indulást megelőző 20 napon belül a fent meghatározott okokból sem emelhető.

Ha lemondjuk az utat
Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból mondja le az utazást, az utazási vállalkozó a szerződésből eredő kárának megtérítését igényelheti.
Lehetőség van útlemondási biztosítást kötni, amely alapján, ha a biztosítási feltételek fennállnak, a biztosító a kártérítés összegét meghatározott önrész levonásával megfizeti. Az utazási vállalkozó azonban nem igényelhet kártérítést, ha az utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal, vagy az utazási szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja.
Egészen más következményei vannak, ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 10 százalékot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó a szerződésben foglaltakat lényegesen módosítja, vagy a program megváltozott. A jogszabály szerint nem az utas saját érdekkörében felmerült oknak minősül, ha azért áll el, mert az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem ajánlja.
Ilyen esetben az utasnak joga van az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényelni, vagy követelheti a befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a vállalkozó köteles a különbözetet megtéríteni. Ezen túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni. Mentesül a kártérítési felelősség alól, ha a lemondásra azért került sor, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem érte el, valamint ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merült fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható.

Ha az iroda mondja le az utat
Az utazási vállalkozó legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal állhat el a szerződéstől. Az utasnak a már említett helyettesítő szolgáltatást kell felajánlania, ha az utas ezt nem fogadja el, az iroda köteles a részvételi díjat kamatostul visszafizetni.
Köteles továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni. Erre nem köteles, ha a lemondásra azért kerül sor, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem érte el, vagy olyan külső körülmény merült fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható.

Az utazási iroda felelőssége
A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel, továbbá az igénybe vett közreműködőjének magatartásáért is úgy, mintha maga járt volna el. A fentiek alól mentesül az iroda, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, ez esetben az utast a prospektusban erről tájékoztatni kell.
Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vett igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazási vállalkozó saját költségén köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha az sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
Mentesül a kártérítési felelősség alól a vállalkozó, ha olyan szokatlan, előre nem látható körülmény következik be, amely akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Kihez fordulhatunk segítségért?
Az utazási vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a résztvevő csoportokat külföldön a célország nyelvét, vagy az ott általánosan használt világnyelvet beszélő utaskísérő kísérje. Az utazási iroda az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal köteles az utast tájékoztatni a célállomáson tartózkodó helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat.

Panasz bejelentése a helyszínen
Az utas a hibás teljesítés észlelése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában, az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az utazási vállalkozó megjelölt.
Célszerű olyan jegyzőkönyvet felvetetni, amely a szolgáltatás és a szerződésben rögzítettek közötti eltéréseket tartalmazza. Lehetőleg gondoskodjunk a bizonyítékok rögzítéséről (pl.: fénykép), illetve keressünk az utasok között tanúkat. Ha a hibás teljesítés következményei a csoport egészét, vagy nagy részét érintik, érdemes közösen fellépni, a jegyzőkönyvet együtt aláírni, kapcsolattartás céljából címet, telefonszámot cserélni.

Panaszügyintézés itthon
Amennyiben a kifogást a helyszínen nem rendezték, az utasnak a hazaérkezést követően közvetlenül az utazási irodával kell felvennie a kapcsolatot. Érdemes ezt mihamarabb, tértivevényes levélben megtenni, a fontosabb dokumentumok (jegyzőkönyv) másolati példányának csatolásával. Sok iroda az általános szerződési feltételei között szabályozza, hogy milyen határidő alatt kell válaszolnia az utas panaszára.
Amennyiben az iroda nem válaszol a megfelelő határidőn belül, vagy a válaszban foglaltakkal az utas nem ért egyet, békéltető testülethez lehet fordulni. E testület eljárásának eredményeképpen a vitás kérdésben a bírósági eljárásnál gyorsabban lehet megállapodásra jutni. A békéltető testületek a fővárosban és a megyében a kereskedelmi és iparkamara mellett működnek, eljárásuk illetékmentes. Ha a jogvitát békéltető testület segítségével sem lehet rendezni, az utas a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
Vannak olyan esetek is, amikor az iroda olyan magatartást tanúsít, ami nem ütközik jogszabályi előírásba, illetve nem sérti az utazási szerződésben foglaltakat, ugyanakkor az utas úgy érzi, az iroda méltánytalanul, etikátlanul járt el vele szemben. A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége etikai kódexben foglalta össze a tagjaitól elvárt etikai követelményeket, melyek megsértése esetén az utas a megyei, fővárosi ipari és kereskedelmi kamara etikai bizottságához fordulhat.
Ha az utas azt tapasztalja, hogy az utazási iroda nem rendelkezik nyilvántartásba vételi számmal, vagy azt nem tünteti fel, nem tájékoztatja a jogszabályi előírásoknak megfelelően az utasokat, bejelentést tehet a vállalkozás székhelye szerint illetékes regionális fogyasztóvédelmi felügyelőségen, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál.

Utazás megkezdése előtt tájékozódjon az alábbiakról:

 • Csak olyan vállalkozás folytathat utazásszervező, utazásközvetítő tevékenységet, amelyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal látott el. A nyilvántartásba vett irodának rendelkeznie kell egy biztosítónál vagy banknál elhelyezett meghatározott nagyságú vagyoni biztosítékkal. Ezt abban az esetben szabadítják fel, ha az iroda pénzügyi krízishelyzetbe kerülne, és nem tudná utasait hazaszállítani, vagy az el nem utaztatott utasoknak a befizetett előleget, részvételi díjakat nem tudná visszatéríteni.*Az utazási iroda neve, címe, telefonszáma, a részvételi díj összege. Mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet a részvételi díj, milyen egyéb költségek merülnek fel (biztosítás, repülőtéri illeték stb.). Ha a részvételi díj ezeket tartalmazza, külön nem számolhatók fel. Fontos tudni, hogy mennyi az előleg és a fennmaradó összeg megfizetésének mi a határideje.*Az indulás pontos helye, ideje, útvonala, a szálláshely típusa, helye, főbb jellemzői. Az utazási irodának a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot kell feltüntetnie. Ha ez eltér a hazaitól, az utast tájékoztatni kell, hogy az eltérő komfortfokozatnak a hazai besorolás szerint mi a megfelelője.*Fakultatív programok, az azokon való részvétel feltételei, a részvételi díj megfizetésének rendje.*Egészségügyi előírások (pl.: iható-e a csapvíz, van-e járványveszély, kötelező vagy ajánlott védőoltás stb).*Éghajlat, életmód, étkezési és közlekedési szokások, egyéb, a hazaitól eltérő, jelentős szabályok, szokások (pl.: öltözködési megkötések, illik-e borravalót adni, szokás-e alkudozni, van-e alkoholfogyasztási tilalom, milyen, a helyitől eltérő idegen nyelven lehet kommunikálni stb.).*Az utazási vállalkozó helyi képviselője, az utaskísérői neve, címe, telefonszáma, vagy az a folyamatosan elérhető telefonszám, amelyen az utas magyar nyelven segítséget kérhet, illetve az utazási vállalkozóval kapcsolatba léphet.*A vagyoni biztosítékot kezelő szervezet. Ide lehet fordulni, ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására, az előleg, vagy a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. A prospektusban foglaltaktól az utazási vállalkozó - kivételesen, indokolt esetben - csak akkor térhet el, ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta. A változásokat a szerződés megkötése előtt kell az utassal közölni, melyet az utazási szerződésnek is tartalmaznia kell.

 • Cikkek
  & ÉrdekessÉgek

  Új parkrészek átadása a Városligetben

  A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

  Új kilátó a Naplás-tó partján

  A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, valójában a Szilas-patak árvízvédelmi tározója Cinkota mellett, amely mára a fővárosiak egyik kedvenc pihenőhelyévé nőtte ki magát, nem mellesleg pedig színes állat- és növényvilága miatt is érdemes meglátogatni. A tó és közvetlen környezete 1997 óta természetvédelmi terület, a cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt számos vízimadár fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási időszakban. A kilátó megvalósítását a fővárosi Tér-Köz pályázat és a XVI. kerületi önkormányzat finanszírozása tette lehetővé, terveit a Robert Gutowski Architects készítette, a kivitelező pedig a Prédikálószéki-kilátót is építő Fitotron System Kft. A terepi munkálatok a szükséges engedélyek birtokában augusztus első hetében indultak, a várható befejezés és átadás idén ősszel lesz. A kilátó koncepciójának megfogalmazása során a helyszín adottságait figyelembe véve fontos szempont volt, hogy a kilátó a fák fölé magasodjon, ezzel teljes panorámás kilátást téve lehetővé a környékre. Ez az átalakulás az erdők funkcióját és az erdei turisztikai lehetőségeket is megváltoztatja: szerencsésen felértékelődnek, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt méltó helyükre kerülhetnek a főváros pesti oldalának erdőterületei. {igallery id=4799|cid=1102|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

  Új Duna-híd épül

  Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.