Jogi útravalók

Jogi útravalók

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Szervezett utazáson részt venni kényelmes, hiszen mindent készen kapunk: szállást, étkezést, fakultatív programokat. Egyfajta gyanúper azonban mindig bennünk motoszkál, mert továbbra is bennünk él a csődbe ment irodák által külföldön hagyott utasokról szóló beszámolók emléke. Hogyan előzhetnénk meg az esetleges kellemetlenségeket - Egy biztos, a tájékozott, a jogaival és kötelességeivel tisztában levő utas kevésbé kiszolgáltatott.

 

 

Az utazási irodák általános szerződési feltételeit általában a prospektus első vagy utolsó oldala tartalmazza. Az általános szerződési feltételek az utazási szerződés részét képezik.

 


Az utazási szerződés
A vonatkozó jogszabálytól az utas hátrányára eltérő kikötést az utazási szerződés nem tartalmazhat. Az utazási szerződést írásban kell megkötni, egyik példányát az utasnak át kell adni. A szerződés és a prospektus nem tartalmazhat félrevezető feltételeket.
A szerződésnek tartalmaznia kell az utas nevét és lakcímét, az utas által megrendelt szolgáltatásokat, a külön felszámított díjakat, azt a határidőt, ameddig az utas költségtérítés nélkül elállhat a szerződéstől, annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a nevét, ahol a vagyoni biztosítékot kezelik. A szerződésnek arra is ki kell terjednie, hogy a díj magában foglalja-e a biztosítás összegét.

A részvételi díj
Az iroda előlegként a részvételi díj legfeljebb 40 százalékát, a teljes összeget legkorábban 30 nappal az indulás előtt kérheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt más időpont indokolt.
Az utazási szerződésben meghatározott díjak nem emelhetők, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabási vagy hatósági árának változása, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor. Így pl.: a kerozin árának emelkedésével „magyarázott” díjemelés jogsértő. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, indokát az utassal írásban közölni kell. A díj összege az indulást megelőző 20 napon belül a fent meghatározott okokból sem emelhető.

Ha lemondjuk az utat
Ha az utas a saját érdekkörében felmerült okból mondja le az utazást, az utazási vállalkozó a szerződésből eredő kárának megtérítését igényelheti.
Lehetőség van útlemondási biztosítást kötni, amely alapján, ha a biztosítási feltételek fennállnak, a biztosító a kártérítés összegét meghatározott önrész levonásával megfizeti. Az utazási vállalkozó azonban nem igényelhet kártérítést, ha az utas az elállási jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal, vagy az utazási szerződésben az elállásra meghatározott időtartam alatt gyakorolja.
Egészen más következményei vannak, ha az utas azért áll el a szerződéstől, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 10 százalékot meghaladja, vagy az utazási vállalkozó a szerződésben foglaltakat lényegesen módosítja, vagy a program megváltozott. A jogszabály szerint nem az utas saját érdekkörében felmerült oknak minősül, ha azért áll el, mert az úti cél, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem ajánlja.
Ilyen esetben az utasnak joga van az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényelni, vagy követelheti a befizetett részvételi díj azonnali visszafizetését. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a vállalkozó köteles a különbözetet megtéríteni. Ezen túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni. Mentesül a kártérítési felelősség alól, ha a lemondásra azért került sor, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem érte el, valamint ha az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény merült fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, és az adott helyzetben elvárható gondossággal nem volt elhárítható.

Ha az iroda mondja le az utat
Az utazási vállalkozó legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal állhat el a szerződéstől. Az utasnak a már említett helyettesítő szolgáltatást kell felajánlania, ha az utas ezt nem fogadja el, az iroda köteles a részvételi díjat kamatostul visszafizetni.
Köteles továbbá az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni. Erre nem köteles, ha a lemondásra azért kerül sor, mert a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem érte el, vagy olyan külső körülmény merült fel, amely a szerződés megkötésekor nem volt előre látható.

Az utazási iroda felelőssége
A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel, továbbá az igénybe vett közreműködőjének magatartásáért is úgy, mintha maga járt volna el. A fentiek alól mentesül az iroda, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, ez esetben az utast a prospektusban erről tájékoztatni kell.
Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vett igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazási vállalkozó saját költségén köteles az utast az utazás kiinduló helyére szállítani, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha az sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
Mentesül a kártérítési felelősség alól a vállalkozó, ha olyan szokatlan, előre nem látható körülmény következik be, amely akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

Kihez fordulhatunk segítségért?
Az utazási vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a résztvevő csoportokat külföldön a célország nyelvét, vagy az ott általánosan használt világnyelvet beszélő utaskísérő kísérje. Az utazási iroda az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal köteles az utast tájékoztatni a célállomáson tartózkodó helyi képviselőjének nevéről, címéről és telefonszámáról, illetve arról a helyi utazási irodáról, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat.

Panasz bejelentése a helyszínen
Az utas a hibás teljesítés észlelése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában, az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az utazási vállalkozó megjelölt.
Célszerű olyan jegyzőkönyvet felvetetni, amely a szolgáltatás és a szerződésben rögzítettek közötti eltéréseket tartalmazza. Lehetőleg gondoskodjunk a bizonyítékok rögzítéséről (pl.: fénykép), illetve keressünk az utasok között tanúkat. Ha a hibás teljesítés következményei a csoport egészét, vagy nagy részét érintik, érdemes közösen fellépni, a jegyzőkönyvet együtt aláírni, kapcsolattartás céljából címet, telefonszámot cserélni.

Panaszügyintézés itthon
Amennyiben a kifogást a helyszínen nem rendezték, az utasnak a hazaérkezést követően közvetlenül az utazási irodával kell felvennie a kapcsolatot. Érdemes ezt mihamarabb, tértivevényes levélben megtenni, a fontosabb dokumentumok (jegyzőkönyv) másolati példányának csatolásával. Sok iroda az általános szerződési feltételei között szabályozza, hogy milyen határidő alatt kell válaszolnia az utas panaszára.
Amennyiben az iroda nem válaszol a megfelelő határidőn belül, vagy a válaszban foglaltakkal az utas nem ért egyet, békéltető testülethez lehet fordulni. E testület eljárásának eredményeképpen a vitás kérdésben a bírósági eljárásnál gyorsabban lehet megállapodásra jutni. A békéltető testületek a fővárosban és a megyében a kereskedelmi és iparkamara mellett működnek, eljárásuk illetékmentes. Ha a jogvitát békéltető testület segítségével sem lehet rendezni, az utas a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
Vannak olyan esetek is, amikor az iroda olyan magatartást tanúsít, ami nem ütközik jogszabályi előírásba, illetve nem sérti az utazási szerződésben foglaltakat, ugyanakkor az utas úgy érzi, az iroda méltánytalanul, etikátlanul járt el vele szemben. A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége etikai kódexben foglalta össze a tagjaitól elvárt etikai követelményeket, melyek megsértése esetén az utas a megyei, fővárosi ipari és kereskedelmi kamara etikai bizottságához fordulhat.
Ha az utas azt tapasztalja, hogy az utazási iroda nem rendelkezik nyilvántartásba vételi számmal, vagy azt nem tünteti fel, nem tájékoztatja a jogszabályi előírásoknak megfelelően az utasokat, bejelentést tehet a vállalkozás székhelye szerint illetékes regionális fogyasztóvédelmi felügyelőségen, vagy a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál.

Utazás megkezdése előtt tájékozódjon az alábbiakról:

 • Csak olyan vállalkozás folytathat utazásszervező, utazásközvetítő tevékenységet, amelyet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásba vett és regisztrációs számmal látott el. A nyilvántartásba vett irodának rendelkeznie kell egy biztosítónál vagy banknál elhelyezett meghatározott nagyságú vagyoni biztosítékkal. Ezt abban az esetben szabadítják fel, ha az iroda pénzügyi krízishelyzetbe kerülne, és nem tudná utasait hazaszállítani, vagy az el nem utaztatott utasoknak a befizetett előleget, részvételi díjakat nem tudná visszatéríteni.*Az utazási iroda neve, címe, telefonszáma, a részvételi díj összege. Mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet a részvételi díj, milyen egyéb költségek merülnek fel (biztosítás, repülőtéri illeték stb.). Ha a részvételi díj ezeket tartalmazza, külön nem számolhatók fel. Fontos tudni, hogy mennyi az előleg és a fennmaradó összeg megfizetésének mi a határideje.*Az indulás pontos helye, ideje, útvonala, a szálláshely típusa, helye, főbb jellemzői. Az utazási irodának a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatot kell feltüntetnie. Ha ez eltér a hazaitól, az utast tájékoztatni kell, hogy az eltérő komfortfokozatnak a hazai besorolás szerint mi a megfelelője.*Fakultatív programok, az azokon való részvétel feltételei, a részvételi díj megfizetésének rendje.*Egészségügyi előírások (pl.: iható-e a csapvíz, van-e járványveszély, kötelező vagy ajánlott védőoltás stb).*Éghajlat, életmód, étkezési és közlekedési szokások, egyéb, a hazaitól eltérő, jelentős szabályok, szokások (pl.: öltözködési megkötések, illik-e borravalót adni, szokás-e alkudozni, van-e alkoholfogyasztási tilalom, milyen, a helyitől eltérő idegen nyelven lehet kommunikálni stb.).*Az utazási vállalkozó helyi képviselője, az utaskísérői neve, címe, telefonszáma, vagy az a folyamatosan elérhető telefonszám, amelyen az utas magyar nyelven segítséget kérhet, illetve az utazási vállalkozóval kapcsolatba léphet.*A vagyoni biztosítékot kezelő szervezet. Ide lehet fordulni, ha az utazási vállalkozó nem tesz eleget az utasok hazaszállítására, az előleg, vagy a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének. A prospektusban foglaltaktól az utazási vállalkozó - kivételesen, indokolt esetben - csak akkor térhet el, ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta. A változásokat a szerződés megkötése előtt kell az utassal közölni, melyet az utazási szerződésnek is tartalmaznia kell.

 • Cikkek
  & ÉrdekessÉgek

  Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

  Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

  Megújul a Lánchíd és környéke

  A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

  Nemzeti Hauszmann Program

  Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}