Kifogások ezerszámra

Kifogások ezerszámra

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) idén először kezdett meg teljes évet egységes irányítás alatt. Ennek eredményeként több mint 10 év után első ízben volt kiszámítható a szakmai munka gazdasági háttere és a humán erőforrás feltétele. Az egységes szervezet és főleg az ennek hátteret biztosító informatikai, kommunikációs rendszerek kiépítése az elmúlt félév során csaknem teljes egészében megvalósult. Az elkövetkezendő hetekben kezdi meg működését a korszerű közigazgatás egyik alapeleme: az ügyfélkapurendszer.

 

eget vasalo

 

A kevésbé frekventált helyen elhelyezkedő vendéglátóhelyeket, valamint a munkahelyi étkeztetést, közétkeztetést végző cégek tevékenységét egy teljes éven keresztül folyamatosan vizsgáljuk. A gyermekek érdekeire figyelemmel folytattuk le az óvodákban közétkeztetést végző egységek, konyhák ellenőrzését, amelynek során a vizsgált konyhák 72 százalékában tártunk fel szabálytalanságot. Fokozott figyelmet fordítottunk a beszerzési és ételkísérő dokumentumok ellenőrzésére, az előállítás, illetve kiszállítás előírásainak megtartására, továbbá a vendéglátó termékek előállítási feltételeinek betartására és a kereskedelmi tevékenységvégzési feltételek betartására. Az egységek 11 százaléka működési engedély nélkül folytatta tevékenységét. Gyakori probléma a tiltott lefagyasztás, illetve a lefagyasztásra kerülő termékek nem megfelelő jelölése, vagy a jelölés hiánya. Gyakori a lejárt minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idejű termékek felhasználása, és a kiszállítást végző konyhák ételkísérő dokumentumainak hiányossága.

Párizsi - harmaduk megbukott
A húsvéti ellenőrzés kiemelt szempontja volt az ünnepkörhöz kapcsolódó édesipari termékek, különösen a figurális, valamint a húsipari termékek forgalmazásának vizsgálata. A vizsgálat során ellenőriztük az árfeltüntetési szabályokat, a termékek jelölési előírásai jogszerűségét, az áruk eredetigazolását, és a minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idő megtartását. Igen kedvezőtlen képet mutat, hogy a 893 próbavásárlás 21 százalékában történt fogyasztói megkárosítás. Gyakran előforduló szabálytalanság az áru eredetét igazoló dokumentum hiánya, illetve a beszerzési bizonylatok kötelező adattartalmának nem megfelelősége.
A gyermekek védelmében végeztük el a csecsemők részére készített bébiételek laboratóriumi vizsgálatát is. Összesen 138 bébiétel ellenőrzésére került sor. Megnyugtató, hogy a termékek címkéjén „ígérteknek” 11 termék kivételével minden vizsgált bébiétel megfelelt.
Az első félévben lefolytattuk a párizsik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését. Az ellenőrzött párizsik 28 százaléka nem felelt meg a követelményeknek. A fogyasztói tájékoztatás gyakran kifogásolható: több esetben használtak a termelők meg nem engedett minőségi jelzőt a megnevezésben, vagy nem vették figyelembe a nettó tömeg jelölésére vonatkozó kötelező betűnagyságot. „Új hiba” a megnevezéshez kapcsolódó szabálytalan jelölés, azaz a „marhahúsos párizsi” megnevezés azon termékeknél, melyeknél marha- és sertéshúst is felhasználtak az előállítás során.

Jogsértő reklámok
A szolgáltatás-ellenőrzés területén 2008. I. félévében jelentős változást hozott az a jogszabályi változás, mely a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos lakossági fogyasztói panaszok ügyében történő eljárásra biztosít hatáskört. E területet érintően 2008. I. félévében 453 fogyasztói panasz érkezett a felügyelőségekhez. A megindított közigazgatási hatósági eljárások közül 156 zárult le, amelyből 99 esetben bizonyult a fogyasztó panasza megalapozottnak. A gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos ellenőrzésünk keretében összesen 1.566 gyógyszertári szórólapot vizsgáltunk meg, ebből 235 db esetében láttuk indokoltnak az I. fokú eljárás megindítását, és további 29 reklámfelügyeleti eljárást kezdeményeztünk.
A fogyasztók széles körét érintő, megalapozottnak talált érdeksérelem esetén hatóságunk közérdekű keresetet indíthat. A Karthago Tours Kft-vel szemben kerozin pótdíj jogosulatlan felszámítása miatti pert első fokon az NFH megnyerte.
Az ár, egységár feltüntetése ellenőrzésének célja a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának, illetve díjának feltüntetésére vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése volt, elsősorban a bevásárlóközpontokban található üzletekben. Sajnos továbbra is jelentős azon kereskedők száma, akik nem fordítanak kellő figyelmet jogszabályi kötelezettségeik teljesítésére, mely kisebb arányban a szolgáltatások terén is tapasztalható.
Az „UTAZÁS 2008” Kiállítás kiállítóinak és értékesítőinek körében végzett ellenőrzés során az átvizsgált 80 kiállítóból 39-cel (49 százalék) szemben történt hatósági intézkedés.
Lefolytattuk az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését, mely szintén a gyermekkorúak, illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgálja. A vizsgálat a médiában is jelentős visszhangot kapott, mégis igen magas volt a kifogásolási arány.

Kiszolgáltatott korosztály
Az árubemutatóval és vásárlással egybekötött utazási tevékenység ellenőrzésének során a kifogásolási arány 86 százalékos volt. Az ellenőrzés célja az volt, hogy kiszűrje azon vállalkozásokat, amelyek egyfelől nem a jogszabályoknak megfelelő általános szerződési feltételeket használnak, illetve olyan kereskedelmi gyakorlatot alkalmaznak, mely a fogyasztókat megtévesztheti, vagy jogszabályba ütközik, másfelől olyan árut értékesítenek, amely a minőségi, biztonsági követelményeknek nem felel meg. Megállapítottuk, hogy annak ellenére, hogy a tipikus címzetti kör az idősebb korosztály, kiszolgáltatott helyzetük kevésbé élesen rajzolódik ki. A vizsgálat pozitív tapasztalata, hogy a bemutatót végző személyek részéről egyetlen esetben sem találkozhattunk agresszív fellépéssel, így a vásárlásra vonatkozó döntések - ha nem is teljesen befolyástól mentesen - önkéntes alapon születhettek meg. Kedvezőtlen tapasztalat azonban, hogy az árubemutatók alkalmával nem hangzik el a fogyasztók jogainak érvényesítéséhez szükséges információ.

Piacok - veszélyes műszaki cikkek
Piacfelügyeleti tevékenységünk keretében elsősorban azt ellenőriztük, hogy a forgalomba hozott élelmiszernek nem minősülő termékek megfelelnek-e a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, valamint nem veszélyeztetik-e a fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát. E munkánk során külön figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyártók, importálók, forgalmazók megadnak-e minden tájékoztatást a fogyasztóknak ahhoz, hogy a termékek biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatók legyenek. Az ellenőrzések és célzott mintavételek során az NFH laboratóriumai 49 termékről állapították meg, hogy veszélyeztetik a fogyasztók egészségét, testi épségét. Ezen termékek forgalmazását megtiltottuk, melyről közleményt adtunk ki. A műszaki területen feltárt hiányosságokból adódóan elsősorban az áramütés-, tűz- és balesetveszély miatt kellett intézkedni, a nem megfelelő lámpatestek, háztartási készülékek és minimális számban a kéziszerszámok hordozhatják a fogyasztóra a legnagyobb veszélyt.

Mosogatószerek: címkézési hiányosságok
Az első félévben került sor a folyékony mosogatószerek vizsgálata és a forgalmazási körülményeinek ellenőrzésére. A címkézés szempontjából a megvizsgált készlet 62,7 százalékát kifogásoltuk.
A vizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a multinacionális cégek ismert márkájú termékein a jelölések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A feltárt jelölési hiányosságok többsége a kisebb gyártók termékein fordult elő. Leggyakoribb hiányosság a gyártók telefonszámának, illetve annak a weboldal címnek a hiánya volt, ahol az összetevőjegyzék megtekinthető. Laboratóriumunkban megmértük a címkén feltüntetett hatóanyagok mennyiségét, ellenőriztük a feliratokon jelzett pH semleges és antibakteriális hatás teljesülését, és vizsgálati eredményeinket összehasonlítottuk a termékcímkén feltüntetett információkkal. A vizsgált termékeket beltartalmi értékeit a termékcímkén jelölttel egyezőnek találtuk. A vizsgált három antibakteriális hatással jelzett készítmény közül kettő azonban nem bizonyult megfelelőnek.

Termékek gyermekeknek - körültekintően vásároljunk!
A gyermekruha, gyermekcipő és gyermekmagasszék vizsgálatának szükségességét indokolta, hogy ezen termékek használói az egyik legkiszolgáltatottabb korosztályt alkotják. Az üzletek működésével kapcsolatosan továbbra is a legtöbb hiányosságot az árukészlet származásának igazolása terén állapítottuk meg. Az árfeltüntetést vizsgálva a legtöbbször az akciós árak helytelen kiírását kifogásoltuk. Jellemző, hogy a terméken nem a ténylegesen fizetendő árat tüntetik fel, hanem az eredeti, kedvezmény nélküli árat, és a kedvezmény mértékét.
A biztonságossági vizsgálatok kiterjedtek a gyermeklábbelik címkézési előírásainak ellenőrzésére, a lábbelik formakialakítására, a rajtuk alkalmazott díszítésekre, valamint a járótalpak csúszásvizsgálatára. A vizsgált 17 gyermeklábbeli közül 15 nem elégítette ki a biztonságossági követelményeket. A csecsemő és gyermekruhák vizsgálata kiterjedt a termékek címkézési előírásainak ellenőrzésére, valamint a húzózsinórokra, illetve a zsinórok végződéseire és a termékeken alkalmazott díszítő elemek, gyöngyök, flitterek felerősítési szilárdságának mérésére. A vizsgált 16 csecsemő- és kisgyermekruha közül 15 nem elégítette ki a szabvány biztonságossági követelményeit. Az etetőszékeket a szerkezeti előírások (ütésállóság, szilárdság, nyílások mérete), a stabilitás (előre, hátra és oldalirányban), valamint az etetőtálca és a lábtámasz terhelésére vizsgáltuk. Az ellenőrzött 9 etetőszék közül 7 bizonyult nem biztonságosnak.

Padlólerakás - már értünk hozzá...
A parketták, laminált padlók esetében vizsgálatunk a forgalmazási előírások betartására, a megfelelőség igazolás, beépítési útmutató és a kötelező jelölések meglétére, valamint a tárolással kapcsolatos szabálytalanságok feltárására irányult. Az egységek működésével kapcsolatos hiányosságok közül a szabálytalan árfeltüntetés a legnagyobb arányú. A parkettáknál a megfelelőség igazolás és címkézés terén csak kis számú hiányosságot tapasztaltunk, a beépítési útmutató hiányának száma azonban magasabb volt, mint a laminált padlóknál. Ennek oka, hogy az évtizedek óta gyártott hagyományos parketták lerakását szakemberek végzik, a lerakás módja nem változott, így nem igénylik az útmutatót. A laminált padlót 10-15 éve forgalmazzák, viszonylag új termék, a gyártó a reklamációk elkerülése miatt rajzos, ábrás beépítési útmutatóval látja el a termékeket, ezért a beépítési útmutató hiánya kis mértékű volt.

Lefelejtett árak
A tetőfedő anyagok forgalmazási körülményeinek ellenőrzése a hazai és külföldi gyártású tetőfedő anyagok (betoncserép, égetett agyagcserép, szálcement-, bitumenes- és fém tetőfedő elem) forgalmazási előírásainak betartására, a megfelelőség igazolás, beépítési útmutató és a kötelező jelölések meglétére, valamint a tárolással kapcsolatos szabálytalanságok feltárására irányult. Az általános kereskedelmi tevékenységre vonatkozó szabályokat az üzletek általában betartják. Ez alól kivétel az árfeltüntetés, amelynél kiugróan magas (34 százalék) volt a kifogások száma. A vizsgált tetőfedő anyagok összesített adatai azt mutatják, hogy a forgalmazási feltételekkel kapcsolatos szabálytalanságok száma 14-18 százalék. Kis mennyiségű tetőfedő anyag esetében kifogásoltuk a beépítési útmutató hiányát.

Laboratóriumi tesztek
Az NFH akkreditált laboratóriumai a félév során 7.268 vizsgálatot végeztek el, melynek 64 százaléka a piacfelügyeleti tevékenységgel összefüggésben biztonsági vizsgálat volt. Laboratóriumaink felmérést végeztek arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott gyermekotthonokban található játékok az „elhasználódás” során mutatnak-e olyan mértékű változást, ami megkérdőjelezheti a biztonságosságot.
Az előző év tapasztalatai és sikerei alapján ismételten megrendeztük a nyílt laboratóriumi napokat. A fogyasztók saját háztartásában fellelhető használati cikkek díjmentes ellenőrzésére szerveztünk budapesti és kihelyezett, több régiót is érintő helyszínekkel, személyes találkozókat.

Tájékoztatás
A Fogyasztók Világnapja alkalmából szervezett, április 8-án megtartott konferencia a „Fiatal nemzedék a jövő tudatos fogyasztója” címmel a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportok védelmére fókuszált.
Május elsején az NFH saját sátorral képviseltette magát a hagyományos városligeti majálison.
Hatóságunk továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja nemcsak a fogyasztók tájékoztatását, hanem a forgalmazókét is. Ennek érdekében évről-évre több szakcikk megírásával és oktatások, előadások tartásával próbálunk tudatosabb fogyasztókat és a jogkövető magatartásra törekvő kereskedőket képezni.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Új parkrészek átadása a Városligetben

A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

Új kilátó a Naplás-tó partján

A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, valójában a Szilas-patak árvízvédelmi tározója Cinkota mellett, amely mára a fővárosiak egyik kedvenc pihenőhelyévé nőtte ki magát, nem mellesleg pedig színes állat- és növényvilága miatt is érdemes meglátogatni. A tó és közvetlen környezete 1997 óta természetvédelmi terület, a cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt számos vízimadár fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási időszakban. A kilátó megvalósítását a fővárosi Tér-Köz pályázat és a XVI. kerületi önkormányzat finanszírozása tette lehetővé, terveit a Robert Gutowski Architects készítette, a kivitelező pedig a Prédikálószéki-kilátót is építő Fitotron System Kft. A terepi munkálatok a szükséges engedélyek birtokában augusztus első hetében indultak, a várható befejezés és átadás idén ősszel lesz. A kilátó koncepciójának megfogalmazása során a helyszín adottságait figyelembe véve fontos szempont volt, hogy a kilátó a fák fölé magasodjon, ezzel teljes panorámás kilátást téve lehetővé a környékre. Ez az átalakulás az erdők funkcióját és az erdei turisztikai lehetőségeket is megváltoztatja: szerencsésen felértékelődnek, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt méltó helyükre kerülhetnek a főváros pesti oldalának erdőterületei. {igallery id=4799|cid=1102|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.