Kifogások ezerszámra

Kifogások ezerszámra

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) idén először kezdett meg teljes évet egységes irányítás alatt. Ennek eredményeként több mint 10 év után első ízben volt kiszámítható a szakmai munka gazdasági háttere és a humán erőforrás feltétele. Az egységes szervezet és főleg az ennek hátteret biztosító informatikai, kommunikációs rendszerek kiépítése az elmúlt félév során csaknem teljes egészében megvalósult. Az elkövetkezendő hetekben kezdi meg működését a korszerű közigazgatás egyik alapeleme: az ügyfélkapurendszer.

 

eget vasalo

 

A kevésbé frekventált helyen elhelyezkedő vendéglátóhelyeket, valamint a munkahelyi étkeztetést, közétkeztetést végző cégek tevékenységét egy teljes éven keresztül folyamatosan vizsgáljuk. A gyermekek érdekeire figyelemmel folytattuk le az óvodákban közétkeztetést végző egységek, konyhák ellenőrzését, amelynek során a vizsgált konyhák 72 százalékában tártunk fel szabálytalanságot. Fokozott figyelmet fordítottunk a beszerzési és ételkísérő dokumentumok ellenőrzésére, az előállítás, illetve kiszállítás előírásainak megtartására, továbbá a vendéglátó termékek előállítási feltételeinek betartására és a kereskedelmi tevékenységvégzési feltételek betartására. Az egységek 11 százaléka működési engedély nélkül folytatta tevékenységét. Gyakori probléma a tiltott lefagyasztás, illetve a lefagyasztásra kerülő termékek nem megfelelő jelölése, vagy a jelölés hiánya. Gyakori a lejárt minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idejű termékek felhasználása, és a kiszállítást végző konyhák ételkísérő dokumentumainak hiányossága.

Párizsi - harmaduk megbukott
A húsvéti ellenőrzés kiemelt szempontja volt az ünnepkörhöz kapcsolódó édesipari termékek, különösen a figurális, valamint a húsipari termékek forgalmazásának vizsgálata. A vizsgálat során ellenőriztük az árfeltüntetési szabályokat, a termékek jelölési előírásai jogszerűségét, az áruk eredetigazolását, és a minőségmegőrzési, illetve fogyaszthatósági idő megtartását. Igen kedvezőtlen képet mutat, hogy a 893 próbavásárlás 21 százalékában történt fogyasztói megkárosítás. Gyakran előforduló szabálytalanság az áru eredetét igazoló dokumentum hiánya, illetve a beszerzési bizonylatok kötelező adattartalmának nem megfelelősége.
A gyermekek védelmében végeztük el a csecsemők részére készített bébiételek laboratóriumi vizsgálatát is. Összesen 138 bébiétel ellenőrzésére került sor. Megnyugtató, hogy a termékek címkéjén „ígérteknek” 11 termék kivételével minden vizsgált bébiétel megfelelt.
Az első félévben lefolytattuk a párizsik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését. Az ellenőrzött párizsik 28 százaléka nem felelt meg a követelményeknek. A fogyasztói tájékoztatás gyakran kifogásolható: több esetben használtak a termelők meg nem engedett minőségi jelzőt a megnevezésben, vagy nem vették figyelembe a nettó tömeg jelölésére vonatkozó kötelező betűnagyságot. „Új hiba” a megnevezéshez kapcsolódó szabálytalan jelölés, azaz a „marhahúsos párizsi” megnevezés azon termékeknél, melyeknél marha- és sertéshúst is felhasználtak az előállítás során.

Jogsértő reklámok
A szolgáltatás-ellenőrzés területén 2008. I. félévében jelentős változást hozott az a jogszabályi változás, mely a villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos lakossági fogyasztói panaszok ügyében történő eljárásra biztosít hatáskört. E területet érintően 2008. I. félévében 453 fogyasztói panasz érkezett a felügyelőségekhez. A megindított közigazgatási hatósági eljárások közül 156 zárult le, amelyből 99 esetben bizonyult a fogyasztó panasza megalapozottnak. A gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos ellenőrzésünk keretében összesen 1.566 gyógyszertári szórólapot vizsgáltunk meg, ebből 235 db esetében láttuk indokoltnak az I. fokú eljárás megindítását, és további 29 reklámfelügyeleti eljárást kezdeményeztünk.
A fogyasztók széles körét érintő, megalapozottnak talált érdeksérelem esetén hatóságunk közérdekű keresetet indíthat. A Karthago Tours Kft-vel szemben kerozin pótdíj jogosulatlan felszámítása miatti pert első fokon az NFH megnyerte.
Az ár, egységár feltüntetése ellenőrzésének célja a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és szolgáltatások árának, illetve díjának feltüntetésére vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése volt, elsősorban a bevásárlóközpontokban található üzletekben. Sajnos továbbra is jelentős azon kereskedők száma, akik nem fordítanak kellő figyelmet jogszabályi kötelezettségeik teljesítésére, mely kisebb arányban a szolgáltatások terén is tapasztalható.
Az „UTAZÁS 2008” Kiállítás kiállítóinak és értékesítőinek körében végzett ellenőrzés során az átvizsgált 80 kiállítóból 39-cel (49 százalék) szemben történt hatósági intézkedés.
Lefolytattuk az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését, mely szintén a gyermekkorúak, illetve a 18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgálja. A vizsgálat a médiában is jelentős visszhangot kapott, mégis igen magas volt a kifogásolási arány.

Kiszolgáltatott korosztály
Az árubemutatóval és vásárlással egybekötött utazási tevékenység ellenőrzésének során a kifogásolási arány 86 százalékos volt. Az ellenőrzés célja az volt, hogy kiszűrje azon vállalkozásokat, amelyek egyfelől nem a jogszabályoknak megfelelő általános szerződési feltételeket használnak, illetve olyan kereskedelmi gyakorlatot alkalmaznak, mely a fogyasztókat megtévesztheti, vagy jogszabályba ütközik, másfelől olyan árut értékesítenek, amely a minőségi, biztonsági követelményeknek nem felel meg. Megállapítottuk, hogy annak ellenére, hogy a tipikus címzetti kör az idősebb korosztály, kiszolgáltatott helyzetük kevésbé élesen rajzolódik ki. A vizsgálat pozitív tapasztalata, hogy a bemutatót végző személyek részéről egyetlen esetben sem találkozhattunk agresszív fellépéssel, így a vásárlásra vonatkozó döntések - ha nem is teljesen befolyástól mentesen - önkéntes alapon születhettek meg. Kedvezőtlen tapasztalat azonban, hogy az árubemutatók alkalmával nem hangzik el a fogyasztók jogainak érvényesítéséhez szükséges információ.

Piacok - veszélyes műszaki cikkek
Piacfelügyeleti tevékenységünk keretében elsősorban azt ellenőriztük, hogy a forgalomba hozott élelmiszernek nem minősülő termékek megfelelnek-e a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, valamint nem veszélyeztetik-e a fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát. E munkánk során külön figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyártók, importálók, forgalmazók megadnak-e minden tájékoztatást a fogyasztóknak ahhoz, hogy a termékek biztonságosan és rendeltetésszerűen használhatók legyenek. Az ellenőrzések és célzott mintavételek során az NFH laboratóriumai 49 termékről állapították meg, hogy veszélyeztetik a fogyasztók egészségét, testi épségét. Ezen termékek forgalmazását megtiltottuk, melyről közleményt adtunk ki. A műszaki területen feltárt hiányosságokból adódóan elsősorban az áramütés-, tűz- és balesetveszély miatt kellett intézkedni, a nem megfelelő lámpatestek, háztartási készülékek és minimális számban a kéziszerszámok hordozhatják a fogyasztóra a legnagyobb veszélyt.

Mosogatószerek: címkézési hiányosságok
Az első félévben került sor a folyékony mosogatószerek vizsgálata és a forgalmazási körülményeinek ellenőrzésére. A címkézés szempontjából a megvizsgált készlet 62,7 százalékát kifogásoltuk.
A vizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a multinacionális cégek ismert márkájú termékein a jelölések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A feltárt jelölési hiányosságok többsége a kisebb gyártók termékein fordult elő. Leggyakoribb hiányosság a gyártók telefonszámának, illetve annak a weboldal címnek a hiánya volt, ahol az összetevőjegyzék megtekinthető. Laboratóriumunkban megmértük a címkén feltüntetett hatóanyagok mennyiségét, ellenőriztük a feliratokon jelzett pH semleges és antibakteriális hatás teljesülését, és vizsgálati eredményeinket összehasonlítottuk a termékcímkén feltüntetett információkkal. A vizsgált termékeket beltartalmi értékeit a termékcímkén jelölttel egyezőnek találtuk. A vizsgált három antibakteriális hatással jelzett készítmény közül kettő azonban nem bizonyult megfelelőnek.

Termékek gyermekeknek - körültekintően vásároljunk!
A gyermekruha, gyermekcipő és gyermekmagasszék vizsgálatának szükségességét indokolta, hogy ezen termékek használói az egyik legkiszolgáltatottabb korosztályt alkotják. Az üzletek működésével kapcsolatosan továbbra is a legtöbb hiányosságot az árukészlet származásának igazolása terén állapítottuk meg. Az árfeltüntetést vizsgálva a legtöbbször az akciós árak helytelen kiírását kifogásoltuk. Jellemző, hogy a terméken nem a ténylegesen fizetendő árat tüntetik fel, hanem az eredeti, kedvezmény nélküli árat, és a kedvezmény mértékét.
A biztonságossági vizsgálatok kiterjedtek a gyermeklábbelik címkézési előírásainak ellenőrzésére, a lábbelik formakialakítására, a rajtuk alkalmazott díszítésekre, valamint a járótalpak csúszásvizsgálatára. A vizsgált 17 gyermeklábbeli közül 15 nem elégítette ki a biztonságossági követelményeket. A csecsemő és gyermekruhák vizsgálata kiterjedt a termékek címkézési előírásainak ellenőrzésére, valamint a húzózsinórokra, illetve a zsinórok végződéseire és a termékeken alkalmazott díszítő elemek, gyöngyök, flitterek felerősítési szilárdságának mérésére. A vizsgált 16 csecsemő- és kisgyermekruha közül 15 nem elégítette ki a szabvány biztonságossági követelményeit. Az etetőszékeket a szerkezeti előírások (ütésállóság, szilárdság, nyílások mérete), a stabilitás (előre, hátra és oldalirányban), valamint az etetőtálca és a lábtámasz terhelésére vizsgáltuk. Az ellenőrzött 9 etetőszék közül 7 bizonyult nem biztonságosnak.

Padlólerakás - már értünk hozzá...
A parketták, laminált padlók esetében vizsgálatunk a forgalmazási előírások betartására, a megfelelőség igazolás, beépítési útmutató és a kötelező jelölések meglétére, valamint a tárolással kapcsolatos szabálytalanságok feltárására irányult. Az egységek működésével kapcsolatos hiányosságok közül a szabálytalan árfeltüntetés a legnagyobb arányú. A parkettáknál a megfelelőség igazolás és címkézés terén csak kis számú hiányosságot tapasztaltunk, a beépítési útmutató hiányának száma azonban magasabb volt, mint a laminált padlóknál. Ennek oka, hogy az évtizedek óta gyártott hagyományos parketták lerakását szakemberek végzik, a lerakás módja nem változott, így nem igénylik az útmutatót. A laminált padlót 10-15 éve forgalmazzák, viszonylag új termék, a gyártó a reklamációk elkerülése miatt rajzos, ábrás beépítési útmutatóval látja el a termékeket, ezért a beépítési útmutató hiánya kis mértékű volt.

Lefelejtett árak
A tetőfedő anyagok forgalmazási körülményeinek ellenőrzése a hazai és külföldi gyártású tetőfedő anyagok (betoncserép, égetett agyagcserép, szálcement-, bitumenes- és fém tetőfedő elem) forgalmazási előírásainak betartására, a megfelelőség igazolás, beépítési útmutató és a kötelező jelölések meglétére, valamint a tárolással kapcsolatos szabálytalanságok feltárására irányult. Az általános kereskedelmi tevékenységre vonatkozó szabályokat az üzletek általában betartják. Ez alól kivétel az árfeltüntetés, amelynél kiugróan magas (34 százalék) volt a kifogások száma. A vizsgált tetőfedő anyagok összesített adatai azt mutatják, hogy a forgalmazási feltételekkel kapcsolatos szabálytalanságok száma 14-18 százalék. Kis mennyiségű tetőfedő anyag esetében kifogásoltuk a beépítési útmutató hiányát.

Laboratóriumi tesztek
Az NFH akkreditált laboratóriumai a félév során 7.268 vizsgálatot végeztek el, melynek 64 százaléka a piacfelügyeleti tevékenységgel összefüggésben biztonsági vizsgálat volt. Laboratóriumaink felmérést végeztek arra vonatkozóan, hogy a kiválasztott gyermekotthonokban található játékok az „elhasználódás” során mutatnak-e olyan mértékű változást, ami megkérdőjelezheti a biztonságosságot.
Az előző év tapasztalatai és sikerei alapján ismételten megrendeztük a nyílt laboratóriumi napokat. A fogyasztók saját háztartásában fellelhető használati cikkek díjmentes ellenőrzésére szerveztünk budapesti és kihelyezett, több régiót is érintő helyszínekkel, személyes találkozókat.

Tájékoztatás
A Fogyasztók Világnapja alkalmából szervezett, április 8-án megtartott konferencia a „Fiatal nemzedék a jövő tudatos fogyasztója” címmel a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoportok védelmére fókuszált.
Május elsején az NFH saját sátorral képviseltette magát a hagyományos városligeti majálison.
Hatóságunk továbbra is kiemelt fontosságúnak tartja nemcsak a fogyasztók tájékoztatását, hanem a forgalmazókét is. Ennek érdekében évről-évre több szakcikk megírásával és oktatások, előadások tartásával próbálunk tudatosabb fogyasztókat és a jogkövető magatartásra törekvő kereskedőket képezni.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Mirexin 2020 tavasz