A helyi településkép védelme

A helyi településképi rendeleteket 2017. december 31-ig kell(ett) megalkotniuk az önkormányzatoknak (azaz új előírások alapján alkalmazhatók a településképi bejelentés és a településképi kötelezés jogintézményei is), a reklámok kihelyezésére vonatkozó szabályoknak pedig már 2017. október 1-ig meg kellett születniük. 2018. január 1-től tehát több tekintetben lényegesen megváltozott körülmények között dolgoznak az építésztervezők és az önkormányzati hatósági munkatársak is.

ahelyitelepuleskepvedelme 720

Reklámhordozókkal kapcsolatos feladatok
A 2017. 01.18-at megelőzően elhelyezett, a Tktv. az Rr. és a településképi rendelet rendelkezéseinek nem megfelelő reklámhordozó használatára vonatkozó határozott időre szóló szerződés időbeli hatálya nem hosszabbítható meg, új szerződés nem köthető, kivéve, ha a reklámhordozót a Tktv., az Rr. és a településképi rendeletnek megfelelően, településképi bejelentési eljárás alapján átalakították.

A 2018. január 18-át megelőzően elhelyezett olyan reklámhordozó, amely nem felel meg a Tktv., az Rr. és településképi rendelet rendelkezéseinek

  • legfeljebb a határozott idejű szerződés lejártáig, legkésőbb 2020. december 31-ig használható;
  • a vonatkozó határozott időre szóló szerződés lejártával, legkésőbb 2020. december 31-ével a tulajdonosa köteles
   1. településképi bejelentési eljárás alapján a reklámhordozót átalakítani a további használhatóság céljával, vagy
   2. a reklámhordozót a saját költségén eltávolítani. 

ahelyitelepuleskepvedelme 1
A helyi védelem szabályai
A településképi rendelet helyi védelmet meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. A helyi védelem kizárólag az értékvizsgálatban szereplő helyi építészeti örökségre terjedhet ki.
Értékvizsgálatnak minősül
– a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára (tehát nem speciális örökségvédelmi hatástanulmány) vagy
– a településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatának az épített környezet, illetve a táji és természeti környezet értékeire vonatkozó vizsgálata.
Az értékvizsgálathoz felhasználható a helyi védelem alá helyezéshez korábban készült értékvizsgálat. Ha nem áll rendelkezésre értékvizsgálat, vagy az nem tartalmazza a helyi építészeti örökség települési értékleltárát, a helyi védelmet meghatározó előírások megalapozására azt el kell készíteni.

ahelyitelepuleskepvedelme 2
A településképi rendelet nem tartalmazhat a helyi építési szabályzat vagy más önkormányzati rendelet szabályozási körébe tartozó szabályokat. Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt a településképi rendelet hatálybalépéséig – az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság által elrendelt bontás kivételével – nem lehet lebontani. A településképi szabályozás új elemei a településképi követelmények. A településképi követelmények meghatározásának célja, elvi és szakmai rendszere eltér a helyi építési szabályzat rendszerétől, így a helyi építési szabályzatban alkalmazott településképi szabályozás tartalmát és elemeit csak újragondolást követően javasolt a településképi rendeletben alkalmazni.

 

Hozzászólások

0
  0
  Az Ön Kosara
  Your cart is emptyReturn to Shop