Kiskorúak vagyona

Kiskorúak vagyona

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermeküknek öröklés, ajándékozás vagy egyéb módon megszerzett vagyonát kezeljék, gyümölcsöztessék. A szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozata érvényességéhez azonban bizonyos esetben a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

 

 

Az együtt élő szülők a gyermek vagyonát közösen kezelik. Nem feltétlenül szükséges azonban, hogy mindegyik jogügylettel kapcsolatosan mindkét szülő személyesen eljárjon. A szülők közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy az egyik szülő a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet a másik szülő nevében is gyakorolja. Amennyiben egyébként az együtt élő szülők között a vagyonkezelés kérdésében vita van, úgy e kérdésben a gyámhatóság dönt. Előfordulhat, hogy a vagyonkezelésre valamelyik szülő nem, vagy kevéssé alkalmas: betegsége, egyéb akadályoztatása miatt, vagy esetlegesen a vagyon nagysága, illetve a vagyon értéke különleges jártasságot igényel, vagy ha fennáll a veszélye, hogy nem a gyermek érdekének megfelelően járna el. A gyámhatóságnak ilyenkor lehetősége van arra, hogy a vagyon kezelésére csak az egyik szülőt jelölje ki.

 

A vagyonkezelés joga a külön élő szülők esetében általában azt a szülőt illeti meg, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte. A gyermek érdekében azonban a bíróság a külön élő szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés jogával. Ez a döntés a másik szülő szülői felügyeleti jogát egyébként nem érinti, a vagyonkezelés tekintetében tehát jogukat mintegy közösen gyakorolják, esetleges vitájukban pedig a bíróság illetékes dönteni.

Ingatlan - a gyámhatóság eljárása
A gyermek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt állapítja meg, hogy az ügylet a gyermek érdekében áll. A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, az ingatlanra vonatkozó három hónapinál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt vagy értékbecslést, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala állít ki, továbbá az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát.

Pénz és értéktárgyak
A szülők jogosultsága a gyermek pénzének és értéktárgyainak kezelésében korlátozott. Így a készen nem tartandó pénzösszeget pénzintézeteknél gyámhatósági fenntartásos betétben kell elhelyezni, míg a személyes tulajdon szokásos tárgykörébe nem tartozó ékszereket ezüst, arany, platina tárgyakat a Magyar Nemzeti Banknál letétként, a muzeális értékeket pedig az illetékes múzeumban szintén letétként kell elhelyezni.
A letétbe elhelyezett pénz feletti rendelkezésre a gyámhivatal csak a törvényes képviselőt jogosíthatja fel. A pénz felvételére általában csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek valamilyen szükségletét kell finanszírozni, mely fedezésének költségeit a szülő vállalni nem tudja, vagy a gyermek pénzének más, kedvezőbb befektetésére van lehetőség, mint a gyámhatósági fenntartásos betét.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gyermek érdekében a gyámhatóság engedélyt adjon a betétben elhelyezett pénznek államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó- vagy ingatlan vagyonban történő befektetésére.

Gazdasági társulások
A gazdasági változások eredményeként mind gyakoribb a különböző befektetési, gazdasági társulási formák létrejötte. Egyre gyakoribb igény merül fel a szülőkben aziránt, hogy a gyámhivatal engedélyezze a gyermek pénzvagyonának valamely gazdasági formációban történő befektetését. A jogszabály kizárólag a pénznek államilag garantált értékpapírban történő elhelyezését engedi meg. A jogszabály ugyan nem tartalmaz tilalmat, de felhatalmazást sem a pénzösszegnek gazdasági társaságban (részvénytársaság, betéti társaság) való elhelyezéséről. Tekintettel viszont arra, hogy a gazdasági jog jelenleg nem ismer olyan társulást, ahol a kiskorú csak a nyereségből részesül, tehát a veszteséget kizárja, a gyámhatóságok az ilyen pénzbefektetésekhez nem járulnak hozzá. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyermek akár öröklés útján, akár úgy, hogy szülője a saját pénzén vásárol részére részvényt, tagjává válhat a gazdasági társaságnak, aminek az a következménye, hogy gyakorlatilag egész vagyonával felel. Ezt a kockázatot mindenképpen a jövőbeni jogi szabályozásnak kellene majd kiküszöbölnie.

A vagyon felhasználása, igénybevétele
A szülők a gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire kötelesek fordítani. A gyermek eltartása elsősorban a szülők kötelessége, melyhez felhasználható a gyermek jövedelme is. Adódhat azonban olyan élethelyzet, amikor a gyermek eltartásának költségeit a szülők a maguk és a gyermekük jövedelméből saját megélhetésük veszélyeztetése nélkül biztosítani nem tudják.
Amennyiben a gyermeknek vagyona van, úgy a gyámhatóság engedélyezheti, hogy az eltartás költségeinek fedezésére a gyermek vagyonának az állagát a szülők meghatározott részletekben igénybe vegyék, de csak akkor, ha a tartás a gyermek esetleges vagyonának jövedelméből sem biztosítható. A részletekben való felhasználás pénzvagyont illetően a pénz meghatározott időnkénti felvételével valósul meg. Ingatlan vagy ingó vagyontárgy esetében ezt megelőzi a vagyontárgy gyámhatóság által engedélyezett elidegenítése. A vagyontárgy helyében lévő pénzösszegnek gyámhatósági fenntartásos betétbe kerülése után kerülhet sor annak részletekben történő felhasználására.

A szülőkkel szemben az a követelmény, hogy a vagyonkezelés rendes szabályai szerint ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint a saját ügyeikben. Továbbá törvényi korlát áll fenn abban a tekintetben, hogy a gyermek vagyonát érintő törvényes képviselői jognyilatkozatok jogszabályban meghatározott esetei csak a gyámhivatal jóváhagyásával érvényesek. E szabályozás szerint a szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha e szerződés

 • a gyermek tartására,*a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre,*a gyermeket megillető örökség visszautasítására,*a gyermek által kötött tartási vagy életjáradéki szerződésre,*vagy a gyermek tulajdonában lévő ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad elidegenítésére, megterhelésére vagy a közös tulajdon megszüntetésére,*továbbá a - haszonélvezeti jog kivételével - vagyoni értékű joggal vagy végrehajtással terhelt ingatlan megszerzésére vonatkozik értékhatártól függetlenül,*valamint a gyermek lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére,*vagy lakáscseréhez történő hozzájárulás megszerzésére,*a gyermek személyes tulajdonának szokásos tárgyait meghaladó mértékű ingó- és készpénzvagyonát érintő jogügyletre,*a gyermek tulajdonában álló ingatlanon vagy ingatlan tulajdoni hányadán az építtető részére tulajdonszerzést jelentő építési, épületbővítési vagy más értéknövelő beruházás engedélyezésére,*a gyermek vagyonának közcélra történő felajánlására,*vagy a gyermek részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására irányul.
 • 
  Cikkek
  & ÉrdekessÉgek

  Csok és lakásáfa

  Dinamikusan nő az érdeklődés, a támogatott családok és az igénylők száma a Családi Otthonteremtési Kedvezmény iránt. A benyújtott kérelmek száma az év első felében meghaladta az 50 ezret, a támogatási összeg pedig a 136 milliárd forintot. Csupán ez év májusában 10 milliárd forinttal emelkedett az e célra fordított összeg, a kormányzat pedig vizsgálja a csok további könnyítésének és az újépítésű lakások adásvételét érintő kedvezményes áfakulcs meghosszabbításának lehetőségét is. Dinamikusan nő az érdeklődés, a támogatott családok és az igénylők száma a Családi Otthonteremtési Kedvezmény iránt. A benyújtott kérelmek száma az év első felében meghaladta az 50 ezret, a támogatási összeg pedig a 136 milliárd forintot. Csupán ez év májusában 10 milliárd forinttal emelkedett az e célra fordított összeg, a kormányzat pedig vizsgálja a csok további könnyítésének és az újépítésű lakások adásvételét érintő kedvezményes áfakulcs meghosszabbításának lehetőségét is. Az otthonteremtési kedvezmény bevezetésének kettős célja volt: egyrészt demográfiai, másrészt gazdasági, utóbbi cél két irányban bontható tovább. Rövidtávon azt várták, hogy a csok segíti a gazdasági növekedést az építőipar felfutásával, a beruházásokon keresztül, hosszútávon pedig a demográfiai változás által hat, azaz további munkaerő jelenik meg, emelkedhet a foglalkoztatottság. A kormányzat a különadókból befolyó 500 milliárd forint döntő részét fordítja a családok támogatására, idén 211, jövőre 236 milliárd forint áll rendelkezésre családtámogatásra. Jelenleg zajlik a CSOK teljes körű felülvizsgálata, szakmai egyeztetések folynak arról, milyen területeken kell hozzányúlni a rendszerhez annak érdekében, hogy a családpolitikai kedvezmény még szélesebb kör számára elérhetővé váljon, illetve a CSOK továbbra is elláthassa gazdaságélénkítő szerepét. Ennek kapcsán vizsgálják a kedvezményes, 5 százalékos áfa-kulcs igénybevételének 2019 utáni időszakra szóló meghosszabbítását, és azt is, hogy eltöröljék-e a CSOK igénylésénél a 40 éves korhatárt. A szakmai vélemények összegzése, azok hatásainak egymással való összevetése után alakul majd ki az a reformcsomag, amelyről a kormány a későbbiekben dönt, bízva abban, hogy az otthonteremtési programban jelenleg tapasztalt dinamika a jövőben is megmarad. Forrás: MTI  

  Épülő felhőkarcolók a világban

  A világ gazdasági átalakulásáról sokat elmond, hogy a tíz legmagasabb felhőkarcolóból hét Kínában épül, de a maradék három is különböző ázsiai országokban. Az építési technológia fejlődésével egyre könnyebben lehet több száz méteres épületeket felépíteni. Különösen Ázsiában láthatjuk, hogy néhány év alatt a semmiből nőttek ki gigantikus magasságú épületek, miközben Észak-Amerika lemaradni látszik a versenyben. A magasságukat nézve pedig valóban elképzelhető, hogy a közeljövőben 1000 méternél is magasabb épületek szülessenek. A világ gazdasági átalakulásáról sokat elmond, hogy a tíz legmagasabb felhőkarcolóból hét Kínában épül, de a maradék három is különböző ázsiai országokban. Az építési technológia fejlődésével egyre könnyebben lehet több száz méteres épületeket felépíteni. Különösen Ázsiában láthatjuk, hogy néhány év alatt a semmiből nőttek ki gigantikus magasságú épületek, miközben Észak-Amerika lemaradni látszik a versenyben. A magasságukat nézve pedig valóban elképzelhető, hogy a közeljövőben 1000 méternél is magasabb épületek szülessenek. 10. Skyfame Center Landmark Tower - Nanning, Kína, 528m A 108 emeletes épület Dél-Kína egyik 7 millió lakosú városában, Nanningban épül. Az épületről túl sok részlet még nem látott napvilágot, az átadást 2021-re tervezik. Forrás: skyscrapercity.org 9. China Zun Tower - Peking, Kína, 528m A Farrells tervezi a kínai főváros központi üzleti negyedének új felhőkarcolóját. Az épület magassága megegyezik a Nanningban épülő toronyház magasságával, a bronz és kerámia hatású épület pedig a régi kínai edényekre utal. Az alapozásnál különösen figyelni kellett a megfelelő stabilitásra, az irodaház ugyanis földrengésveszélyes területen épül. A toronyház átadása 2018-ra várható. Forrás: kpf.com 8. Tianjin CTF Finance Centre - Tianjin, Kína, 530m A 2018-ra elkészülő felhőkarcolót a Skidmore, Owings & Merrill tervezőiroda álmodta meg, aminek alakja nemcsak a látványt szolgálja hanem csökkenti az épületre érkező széláramlatok erejét is. Forrás: som.com 7. Lotte World Tower - Szöul, Dél-Korea, 554m A Kohn Pedersen Fox irodája tervezte Dél-Korea legmagasabb épületét, amit hivatalosan már áprilisban átadtak, de a munkálatok végleges befejezése idén ősszel várható. A 123 emelet magas építményben egy hotel és lakások lesznek, a teljes alapterülete pedig meghaladja a 300 ezer négyzetmétert. A 13 évig tartó tervezés és előkészítés után az építkezés 2011 elején kezdődött el. Forrás: shutterstock.com 6. Baoneng Shenyang Global Financial Center - Shenyeng, Kína, 568m Az észak gyöngyének is nevezett kínai épület 114 emeletes lesz és 2018-ban adhatják át. Forrás: atkinsglobal.com 5. Goldin Finance 117 - Tianjin, Kína, 596m A nevéből is adódóan a kínai épület 117 emelet magas lesz és méltó példája az ázsiai ország gazdasági fejlődésének. Az alapterülete 370 ezer négyzetméteres, ami több mint 10 százaléka Budapest teljes irodaállományának. Az épület érdekessége, hogy a stabilitását 100 méterre a föld alá fúrt acélsodronyokkal biztosítják. Az átadása 2018-ban várható. Forrás: legacy.skyscrapercentre.com 4. Ping An Finance Center - Shenzen, Kína, 599m Egy méter híján 600 méteres felhőkarcolóval ez a jelenleg Kínában épülő toronyházak közül a második legmagasabb. A hatalmas kő és üvegtornyot szintén a Kohn Pedersen Fox irodája tervezte. A teljes befejezés az idei évben várható. Forrás: thorntontomasetti.com 3. Merdeka PNB118 - Kuala Lumpur, Malajzia, 630m Az ingatlanfejlesztők reményei szerint a 2020-ra elkészülő Kuala Lumpur-i torony hasonló lökést adhat Malajzia fővárosának, mint a korábbi Petronas ikertornyok felépítése. Forrás: skyscrapercity.org 2. Wuhan Greenland Center - Wuhan, Kína, 636m 125 emeletes lesz a jelenleg Kínában épülő legmagasabb épület. Az építési költségei elérik a 4,5 milliárd dollárt - kb. 1200 milliárd forint -, az alapterülete pedig a 300 ezer négyzetmétert. A két érték alapján számolt fajlagos ára így 4 millió forint lesz négyzetméterenként. Az átadására 2018-ban kerülhet sor. Forrás: en.hubei.gov.cnrg 1. Jeddah Tower - Dzsidda, Szaúd-Arábia, 1000m Az eddigieknél jelentősen magasabb lesz a világ most épülő legmagasabb épülete, ami, ha elkészül a dubaji Burj Khalifa rekordját is 172 méterrel megdönti majd. Az épület 252 szintes lesz, de ebből csak 167 szint lesz ténylegesen használható. A világon ez lehet az első épület, aminek magassága eléri az egy kilométert. Forrás: telegraph.co.uk Forrás: www.portfolio.hu  

  Individuális falak korszaka

  A hazai tulajdonú Poli-Farbe festékgyár 25 éve dolgozik azon, hogy innovatív és felhasználóbarát termékeivel meghozza a kedvet a felújításhoz. Tapasztalata szerint töretlenül népszerűek a pasztellek, de az élénk színekre való nyitottság és kreatív kísérletező kedv is jellemzi a magyar felújítási attitűdöt. Lássuk 2017 és 2018 trendjeit! A hazai tulajdonú Poli-Farbe festékgyár 25 éve dolgozik azon, hogy innovatív és felhasználóbarát termékeivel meghozza a kedvet a felújításhoz. Tapasztalata szerint töretlenül népszerűek a pasztellek, de az élénk színekre való nyitottság és kreatív kísérletező kedv is jellemzi a magyar felújítási attitűdöt. Lássuk 2017 és 2018 trendjeit! A régi felújítással járó emlékképeket – kosz, hetekig tartó felfordulás, kellemetlen festékszag – felváltotta az alkotókedv és a megújulás öröme. Az új gondolkodásnak köszönhetően a korábban jellemző 4-6 évente tervezett festés helyett a háztartások akár évente is belevágnak egy-egy kisebb-nagyobb felújításba. Sőt, az is gyakran előfordul, hogy csak egy helyiséget újítanak fel a lakáson belül, esetleg csupán némi dekorációs festéssel frissítik fel az egyes falfelületeket. Ahogy a nemzetközi színtéren, itthon is egyre inkább megfigyelhetők a divat és az otthonszépítés közötti párhuzamok. A ruhatárra jellemző változatosság, egyediség, színhasználat, valamint a divatkollekciók aktuális trendjei a lakberendezésre is hatással vannak – az otthonok belső kialakításában, így a falakon is megjelennek. Egyre növekvő törekvés mutatkozik tehát arra, hogy a felhasználó egyénisége a falfelületek színeiben, mintázatában is kiteljesedhessen. A felújítók körében töretlen népszerűségnek örvend a Poli-Farbe Platinum egyrétegű beltéri falfesték, hisz nem csepeg, egy rétegben is tökéletesen fed, ráadásul illatosított is. Felhasználóbarát terméktulajdonságai mellett erőssége a folyamatosan bővülő színeiben rejlik. A legújabb trendeknek megfelelő, új Platinum-színek között merész, energiát közvetítő árnyalatokat éppúgy találunk, mint elegáns, megnyugtató pasztelleket. Reflektorfényben a zöld! 2017-ben a zöld üdítő és revitalizáló árnyalatai kerülnek fókuszba, amellyel a természetet is megidézhetjük otthonunkban. A zöld szín nemcsak a környezet felé fordulást, hanem az új kezdetet is szimbolizálja. A Poli-Farbe Platinum színpalettájából számos zöld árnyalat közül választhatunk, újdonságnak számít a lime-os árnyalatú Platinum búzafű (B70), amely intenzív jellege miatt inkább egy-egy falfelület kiemelésére alkalmas. Valamennyi zöld árnyalat biztonságot sugároz, és személyes egyensúlyt teremt. Éppen ezért érdemes olyan helyiségekben alkalmazni, ahol a pihenés és az ellazulás kerül a fókuszba: például a hálószobában vagy a fürdőben. Az év egyik legkedveltebb zöld árnyalata, a Poli-Farbe Platinum palástfű (P50). Dekoráljunk élénk színekkel! Új hullám van kibontakozóban, amely előreláthatóan a 2018-as lakberendezési trendeket is meghatározza majd: az élénk színkompozíciók átveszik az uralmat a pasztellek felett. A kék a narancs komplementer színpárjával, a zöldek és a kékeszöldek a bogyós gyümölcsök árnyalataival, a játékos színek pedig egymással kölcsönhatásba lépve tűnnek majd fel a falakon. Az előrejelzések szerint jövőre a sárgák, a letisztult fémszínek és eklektikus színtársítások térhódítása is jellemzővé válik. Az élénk színek két funkcióban szerepelhetnek. Vagy dekorációs szerepet töltenek be, helyiségeket határolnak el, funkciókat emelnek ki vagy egész felületen hódítanak úgy, hogy a plafon szigorúan fehér marad! Idén a kék mélyebb árnyalatai, a telített zöld és a napsárga festékek kerülhetnek a magabiztos, merész személyiségek otthonainak falaira. A tradíciók kedvelői a földszínek tónusaival átitatott zöldekkel, kékekkel és szürkésbarnákkal kortárs tereket alkothatnak anélkül, hogy a komfortzónájukból kilépnének. A rózsaszín, kék és sárga pasztellek is népszerűek maradnak – főként azon introvertált felújítók körében, akik szeretnének némi színt csempészni az otthoni hétköznapokba. Bármelyik megoldást is választjuk, fontos, hogy ha élénk színeket viszünk, bele otthonunkba gondolkodjunk komplex egészben! Ha a falak színeihez merészebben nyúlunk, vegyünk vissza a kiegészítők, lakástextilek és bútorok tónusaiból – így tartható meg az összhang. Hangulatos geometria A geometrikus minták rendkívül népszerűek az idei évben is, a falra festhető minták variációs lehetőségeinek csak a képzelet szab határt. Maszkolószalag segítségével változatos formákat alkothatunk: többek között csíkokat, háromszögeket, négyszögeket, de akár cikkcakk-, más néven chevron mintát is könnyűszerrel készíthetünk. Ilyen esetekben érdemes egy színtartományban vagy az egymással harmonizáló színek halmazában maradni. Ezzel a megoldással nemcsak játékot vihetünk az adott térbe, hanem az egy helyiségben lévő funkciókat is elválaszthatjuk (pl. konyha-nappali). A dekorációs falfestés egy házilag is elvégezhető, költséghatékony megoldás, amellyel akár a tapéták használatát is kiválthatjuk. Poli-Farbe Platinum lisztes üröm (L30), kövirózsa (K50), csillagfürt (CS20) árnyalata. Játék az aszimmetrikus terekkel Egy-egy élénk színnel a helyiség adta aszimmetriát tudatosan ki is emelhetjük. Bátran kísérletezzünk! Az esetlegesség látszata mindig jól működő végeredményt és rendhagyó kompozíciót teremt. Előnyben részesülnek a világos és tágas terek, ahol ezek a megoldások hatványozottan érvényesülnek. Poli-Farbe Platinum brazil menta (BM50) árnyalata. Az örök kedvencek: földszínek, szürkék és fehérek A földszínek, a szürkék és a fehér népszerűsége egyaránt töretlen. A Poli-Farbe Platinum új árnyalatai között a földszínek bővülő kínálatával is találkozhatunk, amelyek használatával lakásunk bármely pontján elegáns, kellemes és nyugtató hangulatot teremthetünk. Kellemesen hatnak, hiszen olyan árnyalatokat sorakoztatnak fel, amelyeket a természetből ismerünk. A lisztes üröm (L30) pasztellszürke az idei év egyik legnagyobb hazai sztárja. Tökéletes „felütés” a legkülönbözőbb stílusokhoz – a klasszikusabb enteriőrökben éppúgy jól mutat, mint a modern vonalvezetésű életterekben. Mivel ez az árnyalat pszichikailag és optikailag is „passzív”, más színekkel való kombinációs lehetősége szinte végtelen. Világos tónusának köszönhetően bátran alkalmazható teljes helyiségek és azok mennyezeteinek festésére is. A szürkék popularitását egyedül talán a fehér tudja felülmúlni. A fehér képes a legtökéletesebb kapcsolatot létrehozni a folyamatos falfelület és az üveg nyitottsága között – épp ezért a helyiségeket optikailag tágító és magasító fehér leginkább a minimalista hangolású belső terek megkerülhetetlen kifejezőeszköze.   Nincs többé foltos fal! 2017-ben új kül- és beltartalommal jelentkezik a Poli-Farbe Platinum matt latexfesték, amely a ház bármely igénybe vett részén tökéletes védelmet nyújt a szennyeződések és a foltok ellen (zsír, olaj, kávé, vörösbor, ételszármazék). A különleges falfesték nem csak a konyhában vagy a fürdőszobában eredményez szép és tartós felületet, hanem hatékony a folyosó, a nappali vagy a gyermekszoba falainak megóvásában is. Színskálája követi a legújabb trendeket, a már eddig meglévő választék mellett a dió (D30), a kék őszirózsa (K30) és a zöld hortenzia (Z30) is a palettára került. Poli-Farbe Platinum matt latex zöld hortenzia (Z30) és hegyi len (H20) árnyalata. + 1 tipp: Poli-Farbe Platinum Decor termékcsalád A Platinum Decor termékcsalád legnagyobb előnye a kreatív és egyedi felületkialakításban rejlik. A speciális anyagok által olyan extrém felületeket varázsolhatunk a falakra, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek: ilyenek az indusztriális terekbe ajánlott betonhatás, a természet kedvelői körében népszerű fakéreghatás, a sallangoktól mentes téglahatás, vagy az exkluzív márványhatás. A Poli-Farbe Platinum teljes színpalettájával kompatibilis felületeket az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatjuk ki – színben és struktúrában egyaránt. Poli-Farbe Platinum Decor - betonhatás  További termékinformációk és inspiráló enteriőrképek: www.platinumdecor.hu A tudatosság jegyében: légtisztító beltéri falfesték Nem tudunk nem beszélni a Poli-Farbe 2016-ban bemutatott innovatív falfestékéről, a Poli-Farbe Inntaler Air Cleaner légtisztító beltéri falfestékről. Az új FORMASHIELDTM kötőanyag-technológiával készülő beltéri falfesték a különböző lakberendezési tárgyakból – préselt falapokból készült bútorokból, különböző kárpitokból, szőnyegekből, laminált padlókból – felszabaduló formaldehid molekulákat a levegőből megszűrve megköti, és ártalmatlan vízgőzzé alakítja át. A vízgőz természetes úton elpárolog, a körforgás eredményeként pedig tisztul a belső térben lévő levegő összetétele. A falfesték országszerte elérhető a szakkereskedésekben és a barkácsáruházakban. Poli-Farbe Inntaler Air Cleaner légtisztító beltéri falfesték www. polifarbe.hu www. platinumdecor.hu www.platinummalfestek.hu