Kiskorúak vagyona

Kiskorúak vagyona

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A szülői felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermeküknek öröklés, ajándékozás vagy egyéb módon megszerzett vagyonát kezeljék, gyümölcsöztessék. A szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozata érvényességéhez azonban bizonyos esetben a gyámhatóság jóváhagyása szükséges.

 

 

Az együtt élő szülők a gyermek vagyonát közösen kezelik. Nem feltétlenül szükséges azonban, hogy mindegyik jogügylettel kapcsolatosan mindkét szülő személyesen eljárjon. A szülők közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazást adhatnak egymásnak, hogy az egyik szülő a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviseletet a másik szülő nevében is gyakorolja. Amennyiben egyébként az együtt élő szülők között a vagyonkezelés kérdésében vita van, úgy e kérdésben a gyámhatóság dönt. Előfordulhat, hogy a vagyonkezelésre valamelyik szülő nem, vagy kevéssé alkalmas: betegsége, egyéb akadályoztatása miatt, vagy esetlegesen a vagyon nagysága, illetve a vagyon értéke különleges jártasságot igényel, vagy ha fennáll a veszélye, hogy nem a gyermek érdekének megfelelően járna el. A gyámhatóságnak ilyenkor lehetősége van arra, hogy a vagyon kezelésére csak az egyik szülőt jelölje ki.

 

A vagyonkezelés joga a külön élő szülők esetében általában azt a szülőt illeti meg, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte. A gyermek érdekében azonban a bíróság a külön élő szülőt feljogosíthatja a vagyonkezelés jogával. Ez a döntés a másik szülő szülői felügyeleti jogát egyébként nem érinti, a vagyonkezelés tekintetében tehát jogukat mintegy közösen gyakorolják, esetleges vitájukban pedig a bíróság illetékes dönteni.

Ingatlan - a gyámhatóság eljárása
A gyermek tulajdonában álló ingatlan tulajdonának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására akkor kerülhet sor, ha a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve azt állapítja meg, hogy az ügylet a gyermek érdekében áll. A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát, az ingatlanra vonatkozó három hónapinál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt vagy értékbecslést, melyet az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatala állít ki, továbbá az ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát.

Pénz és értéktárgyak
A szülők jogosultsága a gyermek pénzének és értéktárgyainak kezelésében korlátozott. Így a készen nem tartandó pénzösszeget pénzintézeteknél gyámhatósági fenntartásos betétben kell elhelyezni, míg a személyes tulajdon szokásos tárgykörébe nem tartozó ékszereket ezüst, arany, platina tárgyakat a Magyar Nemzeti Banknál letétként, a muzeális értékeket pedig az illetékes múzeumban szintén letétként kell elhelyezni.
A letétbe elhelyezett pénz feletti rendelkezésre a gyámhivatal csak a törvényes képviselőt jogosíthatja fel. A pénz felvételére általában csak akkor kerülhet sor, ha a gyermek valamilyen szükségletét kell finanszírozni, mely fedezésének költségeit a szülő vállalni nem tudja, vagy a gyermek pénzének más, kedvezőbb befektetésére van lehetőség, mint a gyámhatósági fenntartásos betét.
A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a gyermek érdekében a gyámhatóság engedélyt adjon a betétben elhelyezett pénznek államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe, ingó- vagy ingatlan vagyonban történő befektetésére.

Gazdasági társulások
A gazdasági változások eredményeként mind gyakoribb a különböző befektetési, gazdasági társulási formák létrejötte. Egyre gyakoribb igény merül fel a szülőkben aziránt, hogy a gyámhivatal engedélyezze a gyermek pénzvagyonának valamely gazdasági formációban történő befektetését. A jogszabály kizárólag a pénznek államilag garantált értékpapírban történő elhelyezését engedi meg. A jogszabály ugyan nem tartalmaz tilalmat, de felhatalmazást sem a pénzösszegnek gazdasági társaságban (részvénytársaság, betéti társaság) való elhelyezéséről. Tekintettel viszont arra, hogy a gazdasági jog jelenleg nem ismer olyan társulást, ahol a kiskorú csak a nyereségből részesül, tehát a veszteséget kizárja, a gyámhatóságok az ilyen pénzbefektetésekhez nem járulnak hozzá. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a gyermek akár öröklés útján, akár úgy, hogy szülője a saját pénzén vásárol részére részvényt, tagjává válhat a gazdasági társaságnak, aminek az a következménye, hogy gyakorlatilag egész vagyonával felel. Ezt a kockázatot mindenképpen a jövőbeni jogi szabályozásnak kellene majd kiküszöbölnie.

A vagyon felhasználása, igénybevétele
A szülők a gyermekük jövedelmét a gyermek szükségleteire kötelesek fordítani. A gyermek eltartása elsősorban a szülők kötelessége, melyhez felhasználható a gyermek jövedelme is. Adódhat azonban olyan élethelyzet, amikor a gyermek eltartásának költségeit a szülők a maguk és a gyermekük jövedelméből saját megélhetésük veszélyeztetése nélkül biztosítani nem tudják.
Amennyiben a gyermeknek vagyona van, úgy a gyámhatóság engedélyezheti, hogy az eltartás költségeinek fedezésére a gyermek vagyonának az állagát a szülők meghatározott részletekben igénybe vegyék, de csak akkor, ha a tartás a gyermek esetleges vagyonának jövedelméből sem biztosítható. A részletekben való felhasználás pénzvagyont illetően a pénz meghatározott időnkénti felvételével valósul meg. Ingatlan vagy ingó vagyontárgy esetében ezt megelőzi a vagyontárgy gyámhatóság által engedélyezett elidegenítése. A vagyontárgy helyében lévő pénzösszegnek gyámhatósági fenntartásos betétbe kerülése után kerülhet sor annak részletekben történő felhasználására.

A szülőkkel szemben az a követelmény, hogy a vagyonkezelés rendes szabályai szerint ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint a saját ügyeikben. Továbbá törvényi korlát áll fenn abban a tekintetben, hogy a gyermek vagyonát érintő törvényes képviselői jognyilatkozatok jogszabályban meghatározott esetei csak a gyámhivatal jóváhagyásával érvényesek. E szabályozás szerint a szülőknek a kiskorú vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha e szerződés

 • a gyermek tartására,*a gyermeket örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre,*a gyermeket megillető örökség visszautasítására,*a gyermek által kötött tartási vagy életjáradéki szerződésre,*vagy a gyermek tulajdonában lévő ingatlan vagy ingatlan tulajdoni hányad elidegenítésére, megterhelésére vagy a közös tulajdon megszüntetésére,*továbbá a - haszonélvezeti jog kivételével - vagyoni értékű joggal vagy végrehajtással terhelt ingatlan megszerzésére vonatkozik értékhatártól függetlenül,*valamint a gyermek lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére,*vagy lakáscseréhez történő hozzájárulás megszerzésére,*a gyermek személyes tulajdonának szokásos tárgyait meghaladó mértékű ingó- és készpénzvagyonát érintő jogügyletre,*a gyermek tulajdonában álló ingatlanon vagy ingatlan tulajdoni hányadán az építtető részére tulajdonszerzést jelentő építési, épületbővítési vagy más értéknövelő beruházás engedélyezésére,*a gyermek vagyonának közcélra történő felajánlására,*vagy a gyermek részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására irányul.
 • 
  Cikkek
  & ÉrdekessÉgek

  A világ leghosszabb üveg függőhídja

  Kínában több helyütt méreteiben egymásra licitáló látványhidak csábítják a látogatókat, leghíresebb közöttük a másfél éve átadott Csangcsiacsie Nemzeti Parkban található. A hat méter széles, négyszázharminc méter hosszúságú híd 218 méteres magasságban ível át egy szakadékot, és az adrenalin szint fokozása érdekében lágyan kileng a látogatók alatt. Kínában több helyütt méreteiben egymásra licitáló látványhidak csábítják a látogatókat, leghíresebb közöttük a másfél éve átadott Csangcsiacsie Nemzeti Parkban található. A hat méter széles, négyszázharminc méter hosszúságú híd 218 méteres magasságban ível át egy szakadékot, és az adrenalin szint fokozása érdekében lágyan kileng a látogatók alatt. A látványhídról csodálatos panoráma tárul a hegyekkel, vízesésekkel, ősi városokkal és templomokkal tarkított Hunkjaku vidékre. Egy izraeli építész, Haim Dotan kapta a megbízatást, amelyhez 1077 darab, egyenként 4 centiméter vastag üvegtáblából állították össze a 99 kilenc darab, több réteg edzett üvegből álló lapot, majd kemény törés- és terheléspróbának vetették alá. A teszt résztvevői kalapáccsal verték az üveget, természetesen a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, majd egy utasokkal teli kéttonnás terepjáró is átment a hídon. És persze végeztek jó néhány más vizsgálatot is az átadás előtt. A rekordhosszúságú híd egyébként három és félszer több terhet bír el, mint amennyit a kínai szabványok megkövetelnek: akár háromezren is tartózkodhatnának rajta, de egyszerre legfeljebb 600 embert engednek csak fel rá. Az építmény tehát elvileg biztonságos, tériszonyosoknak azonban nem biztos, hogy kellemes élményt jelent átsétálni rajta. Aki esetleg útközben ijed meg a magasságtól, átléphet a híd valamelyik szélére, és fémen sétálhat üveg helyett. Az építtető helyi turisztikai vállalat szerint eleve úgy tervezték, hogy a közepe felé haladva kissé kilengjen a látogató alatt, fűszerezve a különleges látványt. {igallery id=4799|cid=924|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

  Idősfa-átültető géppel sikeresebb

  Tavaly decemberben állt munkába a FŐKERT Nonprofit Zrt. professzionális idősfa-átültető gépe, amellyel akár 30 cm törzsátmérőjű fákat is sikeresen ki lehet emelni, majd szállítást követően el lehet ültetni a már előkészített új termőhelyükre, biztosítva ezzel a fák megmaradását. Tavaly decemberben állt munkába a FŐKERT Nonprofit Zrt. professzionális idősfa-átültető gépe, amellyel akár 30 cm törzsátmérőjű fákat is sikeresen ki lehet emelni, majd szállítást követően el lehet ültetni a már előkészített új termőhelyükre, biztosítva ezzel a fák megmaradását. Az idősfa-átültetés több évszázadra visszatekintő fásítási módszer, amelyet régen fáradságos kézimunkával, nagy hibaszázalékkal végeztek. Mára viszont gépesítették a feladatot, a fák megmaradási aránya pedig elérte a 90 százalékot. A FŐKERT Nonprofit Zrt. gépparkja most egy nagyteljesítményű idősfa-átültető géppel bővült. Annak érdekében, hogy minél több városi fa megmenthető legyen, a FŐKERT Nonprofit Zrt. egy professzionális idősfa-átültető gép beszerzését valósította meg. A FŐKERT Nonprofit Zrt. beruházását, amelyet európai uniós közbeszerzési eljárás keretén belül folytatott le, a Fővárosi Önkormányzat fejlesztési megállapodás keretén belül finanszírozta. A most beszerzett és átadott faátültető géppel a FŐKERT Nonprofit Zrt. magas szakmai színvonalú technológiát tudhat magáénak, amelynek alkalmazásával költséghatékonyan fogja tudni végrehajtani az idősfa átültetést. A több mint 7 tonnás professzionális fakiszedő adapter, egy négytengelyes speciális, terepmunkára is alkalmas teherautóra került felszerelésre, melynek segítségével akár a 8 tonna tömegű kiemelt fák is könnyen mozgathatóak parkokon belül sokszor igen kis helyeken, kedvezőtlen terepviszonyok közepette, valamint a városi forgalomban is. Az ültetőkanál, így a földlabda legnagyobb mérete pedig több mint három köbméter. FŐKERT Nonprofit Zrt. Fotó: Szabó Zoltán FŐKERT Nonprofit Zrt.

  Megújul a Múzeumkert

  Több mint egy éves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő folyamat után, 2018. januárban kezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum állami tulajdonban lévő telkén álló Múzeumkert megújításának kivitelezési munkálatai. Több mint egy éves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő folyamat után, 2018. januárban kezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum állami tulajdonban lévő telkén álló Múzeumkert megújításának kivitelezési munkálatai. A 2016 májusában kiírt pályázatra 12 pályamunka érkezett. Az ötletpályázat díjazására fordítható 6 millió forintos összegből hat elképzelést díjazott a bírálóbizottság. A Magyar Nemzeti Múzeum által a Múzeumkert rehabilitációjára kiírt ötletpályázaton az első díjat a TÉR-TEAM Kft. nyerte (Szabó Gábor, Szende András, Juhász Kristóf Attila, Győre Viola, Orbán Nóra) a pályamű alaposan kidolgozott vizsgálati és elemző részének értékei és a terv harmonikus, vizuálisan és funkcionálisan átgondolt, a kiírásnak leginkább megfelelő elképzeléseknek köszönhetően. A komplex rekonstrukció célja a kert történeti hitelességű helyreállítása és korszerű, többfunkciós belvárosi közhasználatú zöldfelület kialakítása. A munkálatok során megújulnak a közművek, a sétányok és a műemléki főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok létesülnek. A meglévő faállomány lehető legteljesebb megtartása és növényápolása mellett – növény-egészségügyi szakvélemény alapján – 38 db életveszélyes, elöregedett fa kivágására és 25 darab nagyméretű fa ültetésére kerül sor. A meglévő, érdemi használaton kívüli út- és térburkolatok részbeni elbontásával, átalakításával 8200 négyzetméter teljesen megújított növényfelület jön létre. Az ültetendő fák között több növényritkaság is szerepel, ezek erősítik a kert történeti hangulatát (vörös juhar, ginkgo, magnólia). A teljes közműhálózatot érintő felújítási munkák nagyságrendjét érzékelteti, hogy csaknem 3 km hosszú új víz-és csatornacső épül, megújul a teljes elektromos hálózat, WiFi-hálózat és kerti öntözőhálózat is készül. A projekthez kapcsolódóan restaurálják a kert szobrait és az Arany János szobor teljes megújítására is sor kerül a talapzattal együtt. Az Arany János szobor-csoport a március 15-i állami ünnepségre elkészül. A munkálatok során a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai folyamatosan látogathatók, a teljes kertrekonstrukció a nyár végéig fejeződik be.